SFS 2010:916 Lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

100916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 10 §§ lagen (1998:814) med

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ska ha följande
lydelse.

2 §

På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i

detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är
huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning,
snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med
hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i
fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldighe-
ter gäller inte, om åtgärderna ska utföras av staten som väghållare.

Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder som avses i

första stycket inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark
och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik.

Trots det som sägs i andra stycket ansvarar kommunen i enlighet med det

som anges i första stycket för områden som ska användas för allmän trafik
och som har upplåtits till kommunen med nyttjanderätt eller annan särskild
rätt enligt 14 kap. 18 eller 19 § plan- och bygglagen.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen på kommunens begäran ge dis-

pens från kommunens skyldighet enligt första stycket.

10 §

Bestämmelserna i 6–9 §§ gäller inte anordningar inom vägområde el-

ler för vilka bygglov krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäller inte hel-
ler sådana åtgärder avseende skyltar och ljusanordningar som inte kräver
bygglov efter beslut enligt 9 kap. 7 § första stycket plan- och bygglagen
(2010:900).

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

SFS 2010:916

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010