SFS 2010:923 Lag om ändring i miljöbalken

100923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken2

dels att 20 kap., 21 kap. 6 §, 22 kap. 13 och 18 §§ samt 23 kap. 1, 2, 4 och

8 §§ ska upphöra att gälla,

dels att i 9 kap. 8 §, 11 kap. 9 b, 17, 20 och 22 §§, 17 kap. 3 §, 19 kap. 3 §,

21 kap. 4�7 §§, 22 kap. 2�3, 6�8, 10�17, 21�25 och 26�28 §§, 23 kap. 3 och
5 §§, 24 kap. 3, 4, 7 och 13 §§, 25 kap. 3, 6, 8 och 11 §§, 26 kap. 17 §§,
28 kap. 2�5, 10 och 11 §§, 30 kap. 7 §, 31 kap. 10, 13�15, 22, 27, 29 och
33 §§ samt rubriken till 21 och 22 kap. ordet ⬝miljödomstol⬝ i olika böj-
ningsformer ska bytas ut mot ⬝mark- och miljödomstol⬝ i motsvarande
form,

dels att i 22 kap. 28 §, 23 kap. 5, 6 och 9 §§ samt rubriken till 23 kap. och

rubriken närmast före 23 kap. 1 § ordet ⬝Miljööverdomstolen⬝ ska bytas ut
mot ⬝Mark- och miljööverdomstolen⬝,

dels att nuvarande 21 kap. 1 § ska betecknas 21 kap. 1 a §,
dels att 16 kap. 1 och 2 §§, 19 kap. 1 och 5 §§, 21 kap. 2 och 3 §§, 22 kap.

5 §, 23 kap. 7 och 9 §§, 24 kap. 1 § samt 25 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 21 kap. 1 §, av följande ly-

delse.

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
11 kap. 9 b § 2005:571

22 kap. 3 § 2002:175

17 kap. 3 § 2001:437

22 kap. 6 § 2008:1406

19 kap. 3 § 2005:571

22 kap. 10 § 2002:175

20 kap. 2 § 2008:531

22 kap. 25 § 2007:660

20 kap. 3 § 2002:175

23 kap. 1 § 2005:687

20 kap. 3 a § 2002:175

23 kap. 2 § 2005:687

20 kap. 5 § 2002:175

24 kap. 3 § 2005:571

20 kap. 8 § 2009:120

24 kap. 7 § 2005:371

20 kap. 8 a § 2002:175

28 kap. 5 § 2007:660

20 kap. 9 § 2002:175

28 kap. 10 § 2005:939

21 kap. 7 § 2001:437

28 kap. 11 § 2005:939

22 kap. 2 a § 2002:175

30 kap. 7 § 2009:1322.

SFS 2010:923

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:923

16 kap.

1 §

Regeringen, länsstyrelserna och andra förvaltningsmyndigheter, kom-

munerna, mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen och
Högsta domstolen prövar mål och ärenden enligt denna balk eller enligt
föreskrifter meddelade med stöd av balken. I fråga om prövningen av mål
om straff eller förverkande enligt 29 kap. gäller dock vad som är föreskrivet
om brottmål i allmänhet.

Närmare bestämmelser om vilka mål och ärenden som prövas av respek-

tive prövningsmyndighet finns i 17 kap. 1�4 §§, 18 kap. 1�2 §§, 19 kap. 1�
2 §§, 21 kap. 1 § och i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Beslut eller dom om återkallelse av tillstånd, dispens, godkännande och

förbud mot fortsatt verksamhet samt omprövning av tillstånd eller villkor
meddelas av tillståndsmyndigheten.

2 §

3

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt före-

skrifter meddelade med stöd av balken, får lämnas för begränsad tid. Reger-
ingen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tidsbegränsning.

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter

meddelade med stöd av balken, får förenas med villkor.

Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att

enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

För verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter får dock inte beslutas villkor om begränsning av
koldioxidutsläpp eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt
bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap. 1 a §

och bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla
finns i 22 kap. 1 §. Regeringen får meddela föreskrifter om vad en ansökan i
ett ärende ska innehålla.

19 kap.

1 §

4

Förvaltningsmyndigheterna och kommunerna prövar ärenden enligt

vad som är föreskrivet i balken eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken.

Kommuners beslut i frågor som rör bildande, ändring eller upphävande av

naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och
växtskyddsområden, strandskyddsområden eller vattenskyddsområden, utom
frågor om ersättning, får överklagas hos länsstyrelsen om inte annat är sär-
skilt föreskrivet. Kommunala nämnders beslut i särskilda fall får överklagas
hos länsstyrelsen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut i särskilda fall får

överklagas hos mark- och miljödomstol enligt 21 kap. 1 § andra stycket.
Detsamma gäller beslut av en annan myndighet än regeringen om att bilda,
ändra eller upphäva ett biotopskyddsområde.

3 Senaste lydelse 2005:571.

4 Senaste lydelse 2009:1322.

background image

3

SFS 2010:923

5 §

5

I ärenden som prövas av länsstyrelser eller kommunala nämnder ska

tillämpas bestämmelserna

1. i 22 kap. 1 § första stycket om ansökans form och innehåll,
2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,
2 a. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§,
3. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,
4. i 22 kap. 6 § om talerätt,
5. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,
6. i 22 kap. 12 § om sakkunniga,
7. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om under-

sökning på platsen,

8. i 22 kap. 25 § första stycket 1�3 och 5�11 samt andra stycket sista men-

ingen och tredje stycket om tillståndsdoms innehåll,

9. i 22 kap. 26 § om särskild dom,
10. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje

stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter,

11. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsför-

ordnande, och

12. i 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga

som avses i 22 kap. 12 §.

I ärenden som rör deponering eller förbränning av avfall ska också de be-

stämmelser som anges i 22 kap. 25 a respektive 25 b § om en tillståndsdoms
innehåll tillämpas.

21 kap.

1 §

6

Mark- och miljödomstol prövar som första instans mål om

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 21 kap. 1 a § första

stycket,

2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, utom verk-
samheter som avser markavvattning vilka ska prövas av länsstyrelsen,

3. markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om

vattenverksamhet har överlämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en
lantmäterimyndighet,

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2�5 §§,
5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna balk

och vid vattenverksamhet, om inte annat har särskilt föreskrivits,

6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud

eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 12 § samt grupptalan enligt 32 kap.
13 §,

7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§

på talan av någon av de solidariskt ansvariga,

8. utdömande av vite som har förelagts med stöd av balken efter särskild

ansökan av den myndighet som har förelagt vitet eller, om vitet har förelagts

5 Senaste lydelse 2003:518.

6 Senaste lydelse av tidigare 20 kap. 2 § 2008:531.

background image

4

SFS 2010:923

i förfarandet, med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om
viten, och

9. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information en-

ligt vad som följer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registre-
ring, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), in-
rättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommis-
sionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

7.

Mark- och miljödomstol prövar, om inte annat är föreskrivet, efter över-

klagande enligt 19 kap. 1 § tredje stycket, länsstyrelsens och andra statliga
myndigheters beslut enligt denna balk eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken samt enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Att mark- och miljödomstol efter överklagande prövar
Kronofogdemyndighetens beslut om handräckning framgår av 26 kap. 17 §
andra stycket.

2 §

8

Talan i mål som inte enligt 1 a § är ansökningsmål väcks genom an-

sökan om stämning, om inte annat är särskilt föreskrivet. Beträffande vissa
stämningsmål finns föreskrifter i 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda be-
stämmelser om vattenverksamhet. Mål som har överklagats till en mark- och
miljödomstol handläggs enligt bestämmelserna i 5 kap. lagen (2010:921) om
mark- och miljödomstolar.

3 §

9

�ven i annat fall än som avses i 14 kap. 1�7 §§ rättegångsbalken får

mål eller ärende enligt denna balk handläggas i en och samma rättegång, om
de har samma sökande och avser samma verksamhet eller verksamheter som
har samband med varandra. Om en mark- och miljödomstol prövar ett så-
dant mål eller ärende, får en ansökan i ett annat sådant ärende göras hos
domstolen, även om ärendet annars skulle ha prövats av en förvaltnings-
myndighet eller kommun. Om ett ärende som prövats av en förvaltnings-
myndighet eller kommun handläggs gemensamt med ansökningsmål, gäller
inte vad som sägs i 5 kap. 1�4 §§ lagen (2010:921) om mark- och miljö-
domstolar.

En mark- och miljödomstol får vid handläggningen av ett mål eller ärende

som sägs i första stycket förbehålla sig prövningen av ett annat sådant ären-
de som handläggs vid en förvaltningsmyndighet eller en kommun.

Vad som sägs i första och andra styckena om ärenden gäller enbart sådana

ärenden där myndighetens avgörande inte slutligen kan överklagas till reger-
ingen.

7 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

8 Senaste lydelse 2002:175.

9 Senaste lydelse 2002:175.

background image

5

SFS 2010:923

22 kap.

5 §

Kungörelsen ska delges

1. styrelsen eller någon annan som förvaltar en av ansökan berörd kanal-

eller slussanläggning eller annan allmän farled eller en hamn eller flottled
som är allmän,

2. styrelsen för ett av ansökan berört vattenförbund samt styrelsen eller

någon annan som förvaltar en berörd samfällighet enligt denna lag eller
motsvarande äldre bestämmelser,

3. ägaren av en anläggning för tillgodogörande av vattenkraft, om med an-

sökan avses ianspråktagande av den tillgodogjorda kraften,

4. ägaren av den strömfallsfastighet från vilken andelskraft tillhandahålls,

när det är fråga om en ansökan enligt 7 kap. 1 § andra stycket 3 lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, och

5. innehavaren av det tillstånd som avses med en ansökan enligt 21 kap.

1 a § första stycket 6 eller 7 miljöbalken.

23 kap.

7 §

I fråga om rättegången i Mark- och miljööverdomstolen gäller i ansök-

ningsmål i övrigt lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar, 21 kap.
7 §, 22 kap. 12, 21, 23�28 §§ denna balk samt 7 kap. 5 och 7 §§ lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Mark- och
miljööverdomstolen får förordna att tillståndet till en verksamhet som med-
delats av mark- och miljödomstolen får tas i anspråk trots att domen inte
vunnit laga kraft. För sådant förordnande gäller 22 kap. 28 § första stycket.

9 §

I fråga om rättegången i Högsta domstolen gäller bestämmelserna om

rättegången i Mark- och miljööverdomstolen i 5 och 6 §§ och 7 § första me-
ningen.

24 kap.

1 §

10

Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ansökningsmål

enligt 21 kap. 1 a § första stycket denna balk eller 7 kap. 1 § lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet avser tillstånd
till en verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har vunnit laga
kraft, gäller tillståndet mot alla, såvitt avser frågor som har prövats i domen
eller beslutet. Detsamma gäller beslut om tillstånd till miljöfarlig verk-
samhet som har meddelats av en länsstyrelse eller kommun med stöd av
9 kap. 8 § samt beslut om tillstånd till markavvattning som har meddelats av
länsstyrelse enligt 11 kap. Avser tillståndet utförandet av en vattenanlägg-
ning, innefattar det rätt att bibehålla anläggningen. Till följd av detta kapitel,
7 kap. 20 och 22 §§, 9 kap. 5 §, 10 kap. 17 § denna balk eller 2 kap. 10 §
samt 7 kap. 13�17 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksam-
het, kan dock ett tillstånd begränsas eller förenas med ändrade eller nya
villkor, eller återkallas och fortsatt verksamhet förbjudas. Ett sådant ingri-

10 Senaste lydelse 2007:660.

background image

6

SFS 2010:923

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

pande kan också ske genom förelägganden eller förbud enligt 10 kap. 14 §
eller 26 kap. 9 § fjärde stycket.

Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av arbeten eller

åtgärder enligt 11 kap. 16 §.

En omprövningsdom eller ett omprövningsbeslut har samma verkan

som en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.

25 kap.

2 §

I ansökningsmål om vattenverksamhet, utom sådana som anges i andra

stycket, och i mål som avses i 21 kap. 1 a § andra stycket, ska sökanden
svara för sina egna och motparternas kostnader vid mark- och miljödom-
stolen. I mål som innefattar bildande av samfällighet för markavvattning,
bevattning eller vattenreglering svarar sökanden inte för kostnader i läns-
styrelsen eller mark- och miljödomstolen som uppkommit för deltagare i
samfälligheten. En organisation som avses i 16 kap. 13 § har inte rätt att få
ersättning för eller skyldighet att betala rättegångskostnader.

I sådana överklagade mål som avses i första stycket första meningen ska

sökanden svara för sina egna kostnader i högre rätt och för de kostnader som
där har uppkommit för motparterna genom att sökanden har klagat.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)