SFS 2010:929 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

100929.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 12 § jordförvärvslagen

(1979:230)

2 ordet ”fastighetsdomstol” ska bytas ut mot ”mark- och miljö-

domstol”.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 2005:423.

SFS 2010:929

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010