SFS 2010:993 Lag om ändring i jordabalken

100993.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jordabalken2

dels att 8 kap. 32 § ska upphöra att gälla,
dels att i 13 kap. 23 och 24 §§ ordet ”fastighetsdomstol” i olika böjnings-

former ska bytas ut mot ”mark- och miljödomstol” i motsvarande form,

dels att 8 kap. 31 b § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 8 kap. 29 § ska lyda ”Förfarandet i vissa

arrendetvister”.

8 kap.

31 b §

3

I hovrätten får utöver lagfarna ledamöter ingå ett tekniskt råd, om

målets beskaffenhet eller något annat särskilt skäl föranleder det.

I fråga om kvalifikationskrav för det tekniska rådet, möjligheten för hov-

rätten att låta en ledamot verkställa en undersökning på platsen och i fråga
om den utredning som en ledamot verkställt tillämpas 2 kap. 2 § och 3 kap.
4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
2. Mål som vid ikraftträdandet handläggs i en fastighetsdomstol ska läm-

nas över till den tingsrätt som skulle ha varit behörig om målet hade inletts
efter ikraftträdandet. Detta gäller dock inte mål där huvudförhandling har
inletts före ikraftträdandet. För ett sådant mål ska äldre bestämmelser gälla.
Förordnanden för dem som ingår i rätten ska därvid anses ha fortsatt giltig-
het såvitt avser det pågående målet.

3. Ett avgörande som meddelas av en fastighetsdomstol överklagas till

hovrätt och handläggs efter överklagandet enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Balken omtryckt 1971:1209.
Senaste lydelse av
8 kap. 32 § 2005:1058
13 kap. 24 § 1972:720.

3 Senaste lydelse 2005:1058.

SFS 2010:993

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010