SFS 2010:998 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

100998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 48 a § anläggningslagen

(1973:1149)

2 ordet ⬝fastighetsdomstolen⬝ ska bytas ut mot ⬝mark- och

miljödomstolen⬝.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.
Senaste lydelse av 48 a § 1997:616.

SFS 2010:998

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010