SFS 2010:999 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

100999.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:1150) om för-

valtning av samfälligheter

2

dels att i 15, 46, 53, 54 och 66 §§ samt rubriken närmast före 66 § ordet

”fastighetsdomstol” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”mark- och
miljödomstol” i motsvarande form,

dels att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

3

Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på

sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning eller naturreservat som
har del i samfällighet enligt 1 § första stycket 3, 4 eller 5.

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan

att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastig-
hetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § för-

sta stycket 1 eller 2 ska vid tillämpningen av denna lag anses som delägare i
fastighetsägarens ställe.

När talan ska föras i fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5

tillämpas bestämmelserna om stämningsmål i lagen (1998:812) med särskil-
da bestämmelser om vattenverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 1987:128.
Senaste lydelse av
54 § 1987:670
66 § 2008:544.

3 Senaste lydelse 1998:837.

SFS 2010:999

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010