SFS 2011:1110 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

111110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (2010:1622);

utfärdad den 10 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 12 § och 11 kap. 10 § alko-

hollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

8 kap.

12 §

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller

hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt om-
ständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksam-
heten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de

kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om prov som avses i andra stycket och om undantag i vissa fall
från skyldigheten att avlägga prov.

11 kap.

10 §

�r gärning som avses i 1, 3 eller 5�9 § att anse som ringa ska inte

dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU4, rskr. 2011/12:24.

SFS 2011:1110

Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011