SFS 2011:1166 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott;

111166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för
brott;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 26 och 26 b §§ lagen (1957:668)

om utlämning för brott ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som i en annan stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för där

straffbelagd gärning och uppehåller sig här i riket får efter beslut av reger-
ingen utlämnas till den staten i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Lagen gäller inte om lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige

enligt en europeisk arresteringsorder eller lagen (2011:1165) om överläm-
nande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder är tillämplig i förhål-
lande till den andra staten.

26 §

3

Chefen för Justitiedepartementet får medge, att den som av en stat ut-

lämnas till en annan stat får föras genom riket, om denne inte är svensk med-
borgare och det inte heller annars finns synnerliga skäl mot det. Framställ-
ning om detta ges in till Justitiedepartementet.

Har tillstånd meddelats enligt första stycket får polismyndigheten, om det

är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i
förvar den som utlämnas, dock längst under fyrtioåtta timmar.

När tillstånd till transport begärs i fråga om någon som utlämnas till en

medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge tillämpas 8 kap. 2 §
lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arres-
teringsorder i stället för första och andra styckena.

26 b §

4

Om det vid en transport som avses i 26 § sker en oplanerad mellan-

landning i Sverige, ska tillstånd till transport enligt den paragrafen begäras,
för det fall transporten inte fortsätter inom tjugofyra timmar från landningen.
Tillstånd till transport ska begäras inom nittiosex timmar från landningen.

Polismyndigheten får, om det är nödvändigt för att transporten ska kunna

genomföras, omhänderta och ta i förvar den som utlämnas, dock längst till
dess en begäran om tillstånd till transport har prövats. Om tillstånd till trans-

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

2 Senaste lydelse 2003:1158.

3 Senaste lydelse 2003:1158.

4 Senaste lydelse 2005:503.

SFS 2011:1166

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1166

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

port inte begärs inom den tid som anges i första stycket, ska personen ome-
delbart friges.

Om tillstånd till transport meddelas, gäller därefter 26 § andra stycket.

Tidsfristen ska räknas från det att tillstånd meddelats.

När transporten avser någon som utlämnas till en medlemsstat i Europe-

iska unionen, Island eller Norge tillämpas 8 kap. 2 § lagen (2003:1156) om
överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder i stället för
denna paragraf.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya bestäm-

melserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om utlämning som har inletts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)