SFS 2011:1168 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling;

111168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till
Danmark, Finland, Island eller Norge för
verkställighet av beslut om vård eller behandling;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 13 §§ lagen (1970:375) om

utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av
beslut om vård eller behandling ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som enligt beslut av myndighet i Danmark, Finland, Island eller

Norge ska vara omhändertagen för vård eller behandling får efter framställ-
ning utlämnas enligt vad som sägs i denna lag för verkställighet av beslutet.

Om överlämnande för brott finns särskilda bestämmelser.
Särskilda bestämmelser finns också i rådets förordning (EG) nr 2201/2003

av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.

13 §

Om någon ska utlämnas enligt denna lag ska som villkor uppställas

att han eller hon dels inte får åtalas eller straffas för något annat brott som
begåtts före utlämningen, dels inte får vidareöverlämnas eller vidare-
utlämnas till en stat utanför Norden. Det gäller dock inte om den som utläm-
nas har samtyckt till åtgärden eller haft möjlighet att lämna den mottagande
nordiska staten men inte gjort detta inom 45 dagar efter sitt slutliga frigi-
vande eller har återvänt dit efter att ha lämnat landet.

På framställning av den mottagande nordiska staten kan avsteg från vill-

koret beviljas. Om framställningen gäller åtal eller straff för något annat
brott som begåtts före överförandet, ska 5 kap. 7 § lagen (2011:1165) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder tillämpas.
Prövningen ska även omfatta om ett överlämnande för gärningen hade kun-
nat beviljas enligt 2 kap. 5 § 1�3 samma lag. Om framställningen gäller
vidareöverlämnande eller vidareutlämning till en stat utanför Norden, ska
6 kap. 8 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en euro-
peisk arresteringsorder eller 24 § lagen (1957:668) om utlämning för brott
tillämpas. Behörig tingsrätt vid prövning enligt arresteringsorderlagen är
Stockholms tingsrätt.

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

2 Senaste lydelse 2008:448.

SFS 2011:1168

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1168

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden om utlämning som har inletts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)