SFS 2011:1171 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård;

111171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård

2 ska ha följande lydelse.

29 §

Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut meddelats

om

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),
2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,
4. överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige

enligt en nordisk arresteringsorder,

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland,

Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de inter-

nationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internatio-

nella brottmålsdomstolen,

8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige

enligt en europeisk arresteringsorder, eller

9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdom-

stolen för Sierra Leone,

får trots tvångsvården verkställighet av beslutet ske, om det begärs av den

myndighet som ska verkställa beslutet och chefsöverläkaren finner att
patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångsvården upphör i
sådant fall när beslutet har verkställts.

I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid verkstäl-

lighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 23 kap.
2 § utlänningslagen.

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

2 Lagen omtryckt 2008:415.

SFS 2011:1171

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1171

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)