SFS 2011:1176 Lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

111176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med
Internationella brottmålsdomstolen;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (2002:329) om samar-

bete med Internationella brottmålsdomstolen ska ha följande lydelse.

10 §

Regeringen får på Internationella brottmålsdomstolens begäran

medge att den som har överlämnats till domstolen får ställas till ansvar vid
domstolen för annan gärning som begåtts före överlämnandet än den för
vilken överlämnandet skett.

Regeringen får vidare medge att den som har överlämnats till Internatio-

nella brottmålsdomstolen får överföras från domstolen till en annan stat för
lagföring. I fråga om sådan överföring tillämpas 24 § lagen (1957:668) om
utlämning för brott.

Lämnas inte medgivande enligt andra stycket, ska regeringen begära att

den till Internationella brottmålsdomstolen överlämnade personen återförs
till Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. För ärenden som har inletts före ikraftträdandet gäller 10 § i dess äldre

lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

SFS 2011:1176

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011