SFS 2011:1180 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

111180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 21 och 22 §§, 11 kap. 11 och 12 §§ och

12 kap. 11 och 12 §§ skolförordningen (2011:185) ska ha följande lydelse.

9 kap.

21 §

�mnesprov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 3, 6 och 9,
2. engelska i årskurs 6 och 9,
3. geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 6

och 9, och

4. biologi, fysik eller kemi i årskurs 6 och 9.
Statens skolverk ska fördela ämnesprov som avses i första stycket 3 och 4

så att varje elev ska delta i prov i endast ett samhällsorienterande ämne res-
pektive ett naturorienterande ämne och att antalet provdeltagare så långt som
möjligt blir lika stort för varje ämnesprov.

22 §

�mnesprov ska genomföras i slutet av årskursen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att ämnesprov i årskurs 6 och

9 får genomföras vid en annan tidpunkt.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om ämnesprov.

11 kap.

11 §

�mnesprov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 4, 7 och

10,

2. engelska i årskurs 7 och 10,
3. geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 7

och 10, och

4. biologi, fysik eller kemi i årskurs 7 och 10.
Statens skolverk ska fördela ämnesprov som avses i första stycket 3 och 4

så att varje elev ska delta i prov i endast ett samhällsorienterande ämne res-
pektive ett naturorienterande ämne.

SFS 2011:1180

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1180

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

12 §

�mnesprov ska genomföras i slutet av årskursen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att ämnesprov i årskurs 7 och

10 ska genomföras vid en annan tidpunkt.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om ämnesprov.

12 kap.

11 §

�mnesprov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6,
2. engelska i årskurs 6,
3. geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 6,

och

4. biologi, fysik eller kemi i årskurs 6.
Statens skolverk ska fördela ämnesprov som avses i första stycket 3 och 4

så att varje elev ska delta i prov i endast ett samhällsorienterande ämne res-
pektive ett naturorienterande ämne.

12 §

�mnesprov ska genomföras i slutet av årskursen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att ämnesprov i årskurs 6 får

genomföras vid en annan tidpunkt.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om ämnesprov.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas första

gången läsåret 2013/14.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för läsåret 2012/13.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)