SFS 2011:1188 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

111188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125)

dels att 15 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 18 § ska utgå,
dels att 4, 8 a och 17 §§ samt rubriken närmast före 17 § ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 15 a § ska lyda ”Avgifter”,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 15 c §, samt närmast före

15 c § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

2

Vårdgivaren får ta ut ersättning för undersökning och tandbehandling.

Ersättningen ska vara skälig med hänsyn till behandlingens art, omfattning
och utförande samt omständigheterna i övrigt. I 15 a § finns särskilda
bestämmelser om avgifter.

Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren

upplysa patienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar
behövs ska vårdgivaren upplysa patienten om de beräknade sammanlagda
kostnaderna för behandlingarna. Om förutsättningarna för behandlings-
förslaget eller kostnadsberäkningen ändras ska patienten upplysas om detta
och om anledningen till ändringen.

Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge honom eller henne

ett intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten
och andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad.

8 a §

3

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att upp-

sökande verksamhet bedrivs bland dem som

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, eller

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och

som

a) kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller

1 Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47.

2 Senaste lydelse 2008:149.

3 Senaste lydelse 2003:1209.

SFS 2011:1188

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1188

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller om-

sorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

Landstinget ska också se till att nödvändig tandvård erbjuds patienter som

avses i första stycket.

Landstinget ska vidare se till att tandvård kan erbjudas
1. dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en

sjukdomsbehandling under en begränsad tid, och

2. dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom

eller funktionsnedsättning.

Uppgiftsskyldighet

15 c §

Vårdgivaren ska, när det gäller tandvård enligt 8 a § andra stycket

och tredje stycket 2, till Socialstyrelsen lämna uppgifter om patientens tand-
hälsa och om den tandvård som har utförts.

Bemyndiganden

17 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. uppsökande verksamhet enligt 8 a § första stycket,
2. de sjukdomar och funktionsnedsättningar som avses i 8 a § tredje

stycket och om tandvård i övrigt enligt 8 a §,

3. undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling som kräver

ett sjukhus tekniska och medicinska resurser,

4. vårdgivares uppgiftsskyldighet enligt 15 c §, och
5. behörighet till och villkor för anställningar inom folktandvården.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 1996:788. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

;