SFS 2011:1189 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

111189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:145) om stat-

ligt tandvårdsstöd

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1�3 och 5 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 och 7 §§ samt

rubriken till 2 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 a § och 4 kap.

5 a §, samt närmast före 2 kap. 1 a och 2 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för

utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd).

Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt

tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning.

2 kap. Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt
tandvårdsersättning

1 § Allmänt tandvårdsbidrag får användas för betalning av ersättnings-
berättigande tandvårdsåtgärder under en period av högst två år räknat från
och med den 1 juli varje år, om patienten detta datum uppfyller kraven i
1 kap. 5 § 1 eller 2.

Varje bidrag får användas för betalning vid endast ett tillfälle.

Särskilt tandvårdsbidrag

1 a § Särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning av ersättningsbe-
rättigande förebyggande tandvårdsåtgärder under två perioder om vardera
högst sex månader varje år, räknat från och med den 1 januari respektive den
1 juli, om patienten

1. detta datum uppfyller kraven i 1 kap. 5 § 1 eller 2, och
2. när tandvårdsåtgärden påbörjas har en sjukdom eller funktionsnedsätt-

ning som medför risk för försämrad tandhälsa.

1 Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47.

SFS 2011:1189

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1189

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om de sjukdomar och funktionsnedsättningar som avses i första
stycket 2.

Gemensamma bestämmelser om tandvårdsbidrag

2 §

Tandvårdsbidrag får även användas för betalning enligt ett avtal om

abonnemangstandvård, om avtalet innebär att vårdgivaren under en period
av tre år till ett fast pris ska utföra den tandvård som patienten behöver i
form av

1. undersökningar och utredningar,
2. hälsofrämjande insatser,
3. behandling av sjukdoms- och smärttillstånd, samt
4. reparativ vård.
Avtalet får även omfatta annan tandvård än som sägs i första stycket.

3 §

Regeringen meddelar föreskrifter om tandvårdsbidragens storlek.

5 §

Tandvårdsersättning får inte lämnas för sådana tandvårdsåtgärder som

omfattas av ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 §.

Tandvårdsersättning får inte heller lämnas för tandvårdsåtgärder till den

del dessa betalas med tandvårdsbidrag.

3 kap.

3 §

Vårdgivaren ska till Försäkringskassan lämna uppgifter om

1. utförd tandvård, och
2. innehållet i ingångna avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 §

och om ett sådant avtal har upphört att gälla i förtid.

Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen lämna uppgifter om sina patienters

tandhälsa.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vårdgivarens uppgiftsskyldighet i förhållande till Försäk-
ringskassan och Socialstyrelsen och om den information som vårdgivaren
ska lämna till en patient.

4 kap.

2 §

Om en vårdgivare har fått ersättning enligt denna lag med ett för högt

belopp, får Försäkringskassan kräva tillbaka den ersättning som felaktigt har
betalats ut. Försäkringskassan får, i stället för att kräva återbetalning, räkna
av beloppet från en annan fordran som vårdgivaren har på ersättning enligt
denna lag.

Första stycket gäller inte särskilt tandvårdsbidrag, om vårdgivaren har haft

skälig anledning att anta att patienten varit berättigad till sådant bidrag.

5 a §

Försäkringskassan ska på ansökan av en patient eller en vårdgivare

göra en förhandsprövning av om förutsättningarna för särskilt tandvårds-
bidrag enligt 2 kap. 1 a § första stycket 2 är uppfyllda.

background image

3

SFS 2011:1189

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om när förhandsprövning ska ske i andra fall än som avses i 5�
6 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 3 kap. 3 § och i öv-

rigt den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011