SFS 2011:1197 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

111197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 och 4 §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 §

2

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som den skattskyl-

dige har förbrukat eller sålt som bränsle för uppvärmning och som utgör en
energiprodukt enligt

1. KN-nr 1507–1518,
2. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, eller
3. KN-nr 3824 90 99.
Första stycket gäller också om produkterna ingår som en beståndsdel i ett

annat bränsle.

För produkt enligt KN-nr 3824 90 99 gäller första och andra styckena

endast för skatt på den del av bränslet som framställts av biomassa.

Första–tredje styckena gäller endast om bränslet omfattas av ett hållbar-

hetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen.

4 §

3

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på biogas som den skattskyl-

dige har förbrukat eller sålt som motorbränsle eller som bränsle för upp-
värmning.

I fråga om biogas som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som

motorbränsle för transportändamål gäller första stycket endast om bränslet
omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Villkoren i 7 kap. 3 § fjärde

stycket och 7 kap. 4 § andra stycket tillämpas inte när skattskyldigheten
inträder före den 1 februari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2010/11:154, bet. 2011/12:SkU2, rskr. 2011/12:11.

2 Senaste lydelse 2009:1495.

3 Senaste lydelse 2010:1090.

SFS 2011:1197

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1197

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)