SFS 2011:1512 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

111512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 4 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

27 kap.

4 §

En skalbolagsdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast

60 dagar efter det att andelen eller delägarrätten har avyttrats eller tillträtts.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2012 och tillämpas på avyttringar

som skett under beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:17, bet. 2011/12:SkU6, rskr. 2011/12:70.

SFS 2011:1512

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011