SFS 2011:1539 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

111539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1982:188) om pre-

skription av skattefordringar m.m. ska införas en ny paragraf, 9 a §, av föl-
jande lydelse.

9 a §

Bestämmelser om uppskjutande och förlängning av preskriptionsti-

den vid sådant bistånd med indrivning i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om
ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter
och andra åtgärder

3 finns i 18 § lagen (2011:1537) om bistånd med indriv-

ning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för in-
drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84,
31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

3 EUT L 84, 31.3.2010, s. 1 (Celex 32010L0024).

SFS 2011:1539

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011