SFS 2011:456 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

110456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § sparbankslagen

(1987:619)

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

3

En huvudman får inte vara

1. underårig eller i konkurs,
2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Fi-

nansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det,

3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta,

eller

4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.
En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller landstingsfull-

mäktige enligt 3 §, får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något
annat bankaktiebolag än Swedbank AB (publ) eller i en medlemsbank.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2003:839.

SFS 2011:456

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

;