SFS 2011:472 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)

110472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548);

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skuldsaneringslagen

(2006:548)

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

4 §

Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är

fysisk person, om

1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan an-

tas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och

2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska

förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne.

Den som är folkbokförd i Sverige ska vid tillämpningen av första stycket

anses ha hemvist i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska särskilt beaktas omständig-

heterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för
att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat
under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

Är gäldenären näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om de eko-

nomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

13 §

2

Om det framgår av ansökan om skuldsanering eller annan tillgänglig

utredning att gäldenären inte uppfyller villkoren enligt 4 § eller inte får be-
viljas skuldsanering på grund av 6 §, ska Kronofogdemyndigheten avslå an-
sökan.

Om det, sedan beslut har meddelats enligt 14 § andra stycket om att inleda

skuldsanering, framkommer att förutsättningarna för skuldsanering enligt
denna lag inte är uppfyllda, ska Kronofogdemyndigheten avslå ansökan. An-
sökan får också avslås, om gäldenären inte inställer sig personligen vid ett
sammanträde eller om gäldenären i övrigt inte medverkar vid ärendets hand-
läggning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Prop. 2010/11:31, bet. 2010/11:CU9, rskr. 2010/11:208.

2 Senaste lydelse 2006:745.

SFS 2011:472

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:472

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)