SFS 2011:478 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

110478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7, 10 och 11 a §§ vägtrafik-

skattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

2

Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och i förekommande fall

ett koldioxidbelopp för

1. personbilar klass I som enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordons-

år 2006 eller senare,

2. personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller

kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda
lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, och

3. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skatteplik-

tiga för första gången efter utgången av år 2010.

För bilar som kan drivas med dieselolja ska summan av grundbeloppet

och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor och ett miljötill-
lägg tas ut.

10 §

3

Bränslefaktorn är 2,55.

Miljötillägget är
a) 500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före

utgången av år 2007, och

b) 250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter

utgången av år 2007.

För en personbil som blivit skattepliktig för första gången före utgången

av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 PM enligt bilaga 1
till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och mo-
torbränslen, ska fordonsskatten minskas med 6 000 kronor.

Skatteminskningen i tredje stycket avräknas efter hand vid beslut om for-

donsskatt, dock längst till och med den 31 december 2012.

11 a §

4

Fordonsskatt ska inte betalas för personbil klass I för den tid under

de fem första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången

1 Bet. 2010/11:SkU36, rskr. 2010/11:243

2 Senaste lydelse 2009:1468.

3 Senaste lydelse 2009:1468.

4 Senaste lydelse 2009:1468.

SFS 2011:478

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

2

SFS 2011:478

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

som bilen uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med
avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och
Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av for-
don

5 eller kraven i Miljöklass El enligt bilaga 1 till den upphävda lagen

(2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen eller är klas-
sificerad i utsläppsklassen El enligt avgasreningslagen (2011:318), och

1. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid

per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift
endast med bensin eller för drift med bensin i kombination med elektricitet
från batterier,

2. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid

per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift
endast med dieselolja eller för drift med dieselolja i kombination med elek-
tricitet från batterier,

3. enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte

överstiger 9,2 liter bensin per 100 kilometer vid blandad körning, om bilen
är utrustad med teknik för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin
eller gasol, eller för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin eller
gasol i kombination med elektricitet från batterier,

4. enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte

överstiger 9,7 kubikmeter gas per 100 kilometer vid blandad körning, om bi-
len är utrustad med styrd tändning och med teknik för drift, helt eller delvis,
med annat bränsle än bensin eller gasol, eller är utrustad med styrd tändning
för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin eller gasol i kombina-
tion med elektricitet från batterier, eller

5. enligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent inte förbrukar

mer elektrisk energi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer vid framföran-
de, om bilen är indelad i Miljöklass El eller är klassificerad i utsläppsklassen
El.

En automatväxlad personbil uppfyller kraven i första stycket 3 eller 4, om

den förutom transmissionen och de komponenter som hör till transmissio-
nen, är likvärdig med en manuellt växlad bil som omfattas av någon av de
punkterna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.
2. Lagen ska tillämpas från och med den 1 maj 2011 i fråga om bilar som

från och med detta datum är klassificerade i utsläppsklassen El enligt avgas-
reningslagen (2011:318).

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser för vägtrafikskatt som avser tid före

den 1 juni 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

5 EUT L 171, 29.6.2007, s. 1, Celex 32007R0715.

;