SFS 2011:605 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

110605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1996:1619);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i r�ttshj�lpslagen (1996:1619)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska inf�ras en ny paragraf, 2 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">R�ttshj�lp ska beviljas under de f�ruts�ttningar som anges i artikel</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">46 i r�dets f�rordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om dom-<br/>stols beh�righet, till�mplig lag, erk�nnande och verkst�llighet av domar<br/>samt samarbete i fr�ga om underh�llsskyldighet</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft13">2, om den r�ttss�kande beh�-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ver juridiskt bitr�de och detta behov inte kan tillgodoses p� annat s�tt. I ett<br/>s�dant fall till�mpas inte 2 och 69 ��, 11 � 2 och 2325 ��.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 18 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:605</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1996:1619);

utf�rdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i r�ttshj�lpslagen (1996:1619)

ska inf�ras en ny paragraf, 2 a �, av f�ljande lydelse.

2 a �

R�ttshj�lp ska beviljas under de f�ruts�ttningar som anges i artikel

46 i r�dets f�rordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om dom-
stols beh�righet, till�mplig lag, erk�nnande och verkst�llighet av domar
samt samarbete i fr�ga om underh�llsskyldighet

2, om den r�ttss�kande beh�-

ver juridiskt bitr�de och detta behov inte kan tillgodoses p� annat s�tt. I ett
s�dant fall till�mpas inte 2 och 69 ��, 11 � 2 och 2325 ��.

Denna lag tr�der i kraft den 18 juni 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.

2 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

SFS 2011:605

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;