SFS 2012:134 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

120134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m

.;

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 a § lagen (1965:269) med sär-

skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2 ska ha följande lydelse.

4 a §

3

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift

till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år (avgiftsåret) av
staten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad
som skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvs-
inkomsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt Skatteverkets
beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244)
som fattades året före avgiftsåret, beräknat efter den eller de avgiftssatser
som har bestämts för andra året före avgiftsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år

av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den
eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskatt-
ningsbara förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets beslut om slutlig
skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen som fattades det föregående
året i fråga om kommunal inkomstskatt, har påförts de avgiftsskyldiga. För-
skottet avräknas mot de avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av
staten på grundval av besluten om slutlig skatt under året efter det, då för-
skottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos

staten enligt denna paragraf ska Skatteverket under samma år utanordna till
trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från
den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräk-
ning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är
trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna
januari och februari, ska vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har
utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl
föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalning ska ske med
annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari

1 Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159.

2 Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3 Senaste lydelse 2011:1300.

SFS 2012:134

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:134

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, ska den
jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i
mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på mot-

svarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144). Det som sägs om trossamfund ska dock i stället gälla den för-
samling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverk-
samheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)