SFS 2012:136 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

120136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 56 kap. 6 och 8 §§ skatteförfaran-

delagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

56 kap.

6 §

I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket även bestämma storleken på

följande skatter och avgifter:

1. skatt och avgift på de underlag som avses i 3 §,
2. skatt enligt 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa för-

värvsinkomster,

3. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
4. avgift enligt 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
5. avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,

och

6. egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

8 §

När den slutliga skatten bestäms gäller att

1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) beräknas med ledning

av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av Försäkringskassan,

2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) beräknas med

ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska
personen enligt de uppgifter som har lämnats för den församling eller kom-
mun som avgiften ska betalas till, och

3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-

fund beräknas med ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller
för den fysiska personen enligt de uppgifter som har lämnats av trossamfun-
det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159.

SFS 2012:136

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012