SFS 2012:136 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

120136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i skattef�rfarandelagen (2011:1244);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 mars 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 56 kap. 6 och 8 �� skattef�rfaran-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">delagen (2011:1244) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>56 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket �ven best�mma storleken p�</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande skatter och avgifter: </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. skatt och avgift p� de underlag som avses i 3 �, <br/>2. skatt enligt 2 � lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p� vissa f�r-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rvsinkomster, </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), <br/>4. avgift enligt 2 � lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift, <br/>5. avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980).</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r den slutliga skatten best�ms g�ller att </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) ber�knas med ledning</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av uppgifter om f�rs�kringsf�rh�llanden som l�mnas av F�rs�kringskassan, </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) ber�knas med</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ledning av den avgiftssats som f�r beskattnings�ret g�ller f�r den fysiska<br/>personen enligt de uppgifter som har l�mnats f�r den f�rsamling eller kom-<br/>mun som avgiften ska betalas till, och</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">fund ber�knas med ledning av den avgiftssats som f�r beskattnings�ret g�ller<br/>f�r den fysiska personen enligt de uppgifter som har l�mnats av trossamfun-<br/>det. </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:136</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 april 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattef�rfarandelagen (2011:1244);

utf�rdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 56 kap. 6 och 8 �� skattef�rfaran-

delagen (2011:1244) ska ha f�ljande lydelse.

56 kap.

6 �

I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket �ven best�mma storleken p�

f�ljande skatter och avgifter:

1. skatt och avgift p� de underlag som avses i 3 �,
2. skatt enligt 2 � lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p� vissa f�r-

v�rvsinkomster,

3. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
4. avgift enligt 2 � lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift,
5. avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,

och

6. egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

8 �

N�r den slutliga skatten best�ms g�ller att

1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) ber�knas med ledning

av uppgifter om f�rs�kringsf�rh�llanden som l�mnas av F�rs�kringskassan,

2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) ber�knas med

ledning av den avgiftssats som f�r beskattnings�ret g�ller f�r den fysiska
personen enligt de uppgifter som har l�mnats f�r den f�rsamling eller kom-
mun som avgiften ska betalas till, och

3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-

fund ber�knas med ledning av den avgiftssats som f�r beskattnings�ret g�ller
f�r den fysiska personen enligt de uppgifter som har l�mnats av trossamfun-
det.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159.

SFS 2012:136

Utkom fr�n trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;