SFS 2012:155 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

120155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 29 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 14 kap. 1 och 9 §§ gymnasieförordningen

(2010:2039) ska ha följande lydelse.

14 kap.

1 §

1

Ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller gymnasie-

särskola ska beslutas per kalenderår.

Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalen-

deråret och beslutas före kalenderårets början. I de fall bidraget ska beslutas
enligt 16 kap. 55 § tredje stycket skollagen (2010:800) får det dock beslutas
senast den 15 februari det kalenderår som bidraget avser. För elever som på-
börjar en utbildning under kalenderåret ska hemkommunen besluta om
bidraget omgående.

För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidraget avse tiden från

och med den 1 juli samma år.

9 §

2

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka belopp en kommun

ska betala till en enskild huvudman per elev, program och inriktning när det
gäller sådana grundbelopp som avses i 16 kap. 55 § tredje stycket (rikspris-
listan för gymnasieskolan) och 19 kap. 26 § tredje stycket (riksprislistan för
gymnasiesärskolan) samt den ersättning som avses i 17 kap. 35 § andra
stycket 2 skollagen (2010:800). När Skolverket meddelar föreskrifter om
grundbeloppens storlek enligt riksprislistan ska dessa meddelas senast den
31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.

Skolverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna och

landstingen att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för sådana
föreskrifter om grundbelopp som avses i första stycket.

När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek enligt

riksprislistorna ska berörda kommuners budgeterade bidragsbelopp och
berörda landstings budgeterade kostnader för program och i förekommande
fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas första

gången på bidrag för kalenderåret 2013.

1 Senaste lydelse 2011:521.

2 Senaste lydelse 2011:521.

SFS 2012:155

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

2

SFS 2012:155

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)