SFS 2012:174 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

120174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter,
mätningar och mätdon;

utfärdad den 12 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:1514) om måtten-

heter, mätningar och mätdon ska ha följande lydelse.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om

1. krav på och kontroll av förpackningsstorlek och kontroll av mängdupp-

gifter på färdigförpackade varor,

2. krav i fråga om särskild kundvåg i detaljhandeln, och
3. krav på och kontroll av elmätare även om de förutsättningar som anges

i 2 § första stycket inte är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:62, bet. 2011/12:NU11, rskr. 2011/12:148.

SFS 2012:174

Utkom från trycket
den 24 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012