SFS 2012:182 Lag om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

120182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för
fordran på grund av fastighetsbildning

;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1970:990) om förmåns-

rätt för fordran på grund av fastighetsbildning ska ha följande lydelse.

1 §

2

Har vid en förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)

bestämts att en ägare eller en tidigare ägare av en fastighet ska betala ersätt-
ning till en annan sakägare och har fordran på ersättning inte förfallit till
betalning tidigare än ett år före utmätning eller konkursansökan, ska med
fordringen följa förmånsrätt enligt 6 § 1 förmånsrättslagen (1970:979).

Samma förmånsrätt tillkommer fordran på ersättning i pengar enligt

5 kap. 31 § tredje stycket fastighetsbildningslagen för skog som inte kunnat
tas ut inom föreskriven tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för ersättning som beslutats enligt lagen (1987:11) om exploaterings-
samverkan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

2 Senaste lydelse 1992:1215.

SFS 2012:182

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012