SFS 2012:183 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

120183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § anläggningslagen

(1973:1149)

2 ska ha följande lydelse.

18 §

3

Rätt att begära förrättning enligt denna lag har

1. ägaren av en fastighet som ska delta i anläggningen,
2. ägaren av en fastighet som enligt en detaljplan helt eller till viss del ska

användas för allmän plats för vilken kommunen inte är huvudman eller för
trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter,

3. kommunen,
4. hyresgästorganisation.
En samfällighetsförening får, efter beslut av föreningsstämman, begära en

förrättning som angår gemensamhetsanläggning under föreningens förvalt-
ning.

Länsstyrelsen kan begära förrättning för inrättande av anläggning som

styrelsen finner vara av större betydelse från allmän synpunkt.

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren begära för-

rättning för inrättande av sådan anläggning varigenom olägenhet av förvär-
vet kan undanröjas, minskas eller förebyggas.

Bestämmelser om rätt för väghållare och den som bygger eller innehar

järnväg att begära förrättning enligt denna lag finns i 20 a § och 25 § tredje
stycket väglagen (1971:948) samt i 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byg-
gande av järnväg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för samfällighetsföreningar som förvaltar en exploateringssamfällig-
het enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 1996:3. Ändringen innebär bl.a. att sjätte stycket upphävs.

SFS 2012:183

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012