SFS 2012:184 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

120184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter

;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 4, 5, 18, 20, 21, 23, och 61 §§

lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Vid tillämpningen av denna lag ska som samfällighet anses

1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastighe-

terna i en socken,

3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter ge-

mensamt,

4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149),
5. samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om

vattenverksamhet.

Med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i samfällighet

och med delägare ägaren av delägarfastighet. I fråga om samfällighet enligt
första stycket 5 förstås dock med delägarfastighet fastighet som på annat sätt
än genom delaktighet omfattas av samfälligheten och med delägare den som
deltar i samfälligheten. Beträffande sådan samfällighet ska vidare vad som
sägs i lagen om delägarfastighets andelstal i stället gälla delägares andelstal.

4 §

En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvalt-

ning) eller av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning).

5 §

Avstyckas en samfällighet som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller

viss ägovidd av sådan samfällighet utan att ha övergått till en annan ägare
och förvaltas samfälligheten av en samfällighetsförening, övergår äganderät-
ten till den sålunda bildade fastigheten genom avstyckningen till föreningen.

18 §

4

En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet

för vilken den bildats.

En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för

det ändamål som samfälligheten ska tillgodose.

1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

3 Senaste lydelse 1998:837.

4 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2012:184

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:184

20 §

5

En samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna ge-

nom att de antar stadgar och utser styrelse.

Sammanträde enligt första stycket ska, om någon delägare begär det, hål-

las av lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten förordnat därtill.
Dock ska i samband med förrättning enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988) eller anläggningslagen (1973:1149) lantmäterimyndigheten eller,
om särskild förrättningsman förordnats enligt 4 § anläggningslagen, denne
hålla sammanträde enligt första stycket beträffande en samfällighet som be-
rörs av förrättningen, om delägare i samfälligheten begär det eller om det är
av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att en samfällighetsförening bil-
das.

Om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att en samfällig-

hetsförening bildas för förvaltningen av en samfällighet enligt 1 § första
stycket 5, får lantmäterimyndigheten hålla sammanträde enligt första stycket
även om delägare i samfälligheten inte har begärt det.

21 §

6

I fråga om sammanträde för bildande av en samfällighetsförening

äger 7 § andra stycket, 8�11 §§, 12 § första stycket första punkten och 14 §
motsvarande tillämpning. Hålls sammanträdet i samband med förrättning
enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen
(1973:1149) äger dock i fråga om delgivning av kallelse till sammanträdet
vad som gäller om delgivning av kallelse till sammanträde vid förrättningen
motsvarande tillämpning.

23 §

7

I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 15 § motsva-

rande tillämpning.

Har fastighetsbildnings- eller anläggningsbeslut eller tillståndsdom eller

tillståndsbeslut enligt miljöbalken meddelats, får sammanträde för bildande
av samfällighetsförening hållas innan domen eller beslutet om samfällighe-
tens bildande vunnit laga kraft. Som delägare anses då ägaren av fastigheten
och annan som enligt domen eller beslutet ska ha del i samfälligheten. Beslut
som fattas vid sammanträdet gäller endast under förutsättning att fastighets-
bildnings-, anläggnings- eller tillståndsbeslutet eller tillståndsdomen vinner
laga kraft eller, i fråga om anläggningsbeslut, att förordnande meddelas en-
ligt 27 a § anläggningslagen (1973:1149) eller 22 kap. 28 § första stycket
miljöbalken.

61 §

8

En samfällighetsförening ska upplösas, när den eller de samfällighe-

ter som förvaltas av föreningen upphör att bestå. Upplösning ska vidare ske,
om medlemmarna är ense om det och länsstyrelsen medger det. Bestämmel-
ser om rätt för lantmäterimyndigheten att förordna om upplösning av en
samfällighetsförening finns i anläggningslagen (1973:1149).

5 Senaste lydelse 1998:837.

6 Senaste lydelse 1998:837.

7 Senaste lydelse 1998:837.

8 Senaste lydelse 1995:1406.

background image

3

SFS 2012:184

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om samfälligheter enligt lagen (1987:11) om exploateringssam-
verkan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012