SFS 2012:189 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

120189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument

dels att 2 kap. 26, 27 och 34�36 §§, 4 kap. 23 och 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h

och 5 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

26 §

3

Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan

om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en fullständig ansökan
kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåt-
bara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit
överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått över-
låtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, ska Finans-
inspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullstän-
dig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, ska Finansinspektionen snarast och

senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen,
underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska Europeiska värde-

pappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsam-
mans med underrättelsen ska Finansinspektionen lämna en kopia av pro-
spektet. Finansinspektionen ska även registrera prospektet.

1 Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

3 Senaste lydelse 2007:535.

SFS 2012:189

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:189

27 §

4

Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av

prospekt ska lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat inom
EES, om den myndigheten har gått med på det och om anmälan om detta har
gjorts till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Sökanden
ska underrättas om ett överlämnande inom tre arbetsdagar från det att Fi-
nansinspektionen fattade sitt beslut.

34 §

5

Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka be-

dömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av ett prospekt och
som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts men
innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till all-
mänheten löper ut eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel på
en reglerad marknad, ska tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet.
Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, ska komplette-
ras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

Frågan om godkännande av ett tillägg till ett prospekt får prövas av Fi-

nansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen ska
meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg
inom sju arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget
ska därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentliggjorts
på. När Finansinspektionen har godkänt ett tillägg till prospekt, ska Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännan-
det. Tillsammans med underrättelsen ska Finansinspektionen lämna en kopia
av tillägget.

En investerare som innan tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en

anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåt-
bara värdepapper som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmä-
lan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet.

35 §

6

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska inspektionen,

på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna
ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater
inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten el-
ler ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad
marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet ska överlämnas inom
tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begä-
ran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännan-
det av prospektet. Ett intyg ska samtidigt överlämnas till Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten.

Av intyget ska det framgå
1. att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet, samt
2. om information har utelämnats enligt 19 § och i så fall skälen för detta.
Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospek-

tet översätts, ska översättningen bifogas den begäran som ges in till Finans-
inspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten
tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

4 Senaste lydelse 2005:833.

5 Senaste lydelse 2007:535.

6 Senaste lydelse 2007:535.

background image

3

SFS 2012:189

Bestämmelserna i första�tredje styckena ska tillämpas även för eventuella

tillägg som upprättas enligt 34 §.

36 §

7

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan

stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga
myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med
prospektdirektivet. Finansinspektionen ska på sin elektroniska hemsida
offentliggöra en förteckning över sådana intyg. Förteckningen ska hållas
aktuell och informationen ska vara tillgänglig under minst tolv månader.

4 kap.

23 §

8

För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter

ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 9 § första stycket om
offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget, om
bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utan-
för EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 15 i öppenhets-
direktivet. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

24 §

9

För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter

ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 18 § om offentliggö-
rande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier, om bolaget uppfyller
de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om
kraven motsvarar dem som följer av artikel 14 i öppenhetsdirektivet. Finans-
inspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten om de undantag som beviljas.

6 kap.

1 e §

10

När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, ska Finansin-

spektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Euro-
peiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om emittenten eller ett
utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåt-
bara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brotts-
lighet eller har överträtt bestämmelserna i 6 kap. 1 b § denna lag eller 15�18
kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder

som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottslig-
heten eller överträdelsen, får Finansinspektionen vidta åtgärd enligt
1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas ska inspektionen underrätta den myndig-
het som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska
kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så
snart som möjligt om vidtagna åtgärder.

7

Senaste lydelse 2005:833.

8

Senaste lydelse 2007:365.

9

Senaste lydelse 2007:365.

10 Senaste lydelse 2007:535.

background image

4

SFS 2012:189

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1 h §

11

Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som

uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, ska
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har
sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, där bolaget ger in
det dokument som anges i artikel 10 i prospektdirektivet. Finansinspektionen
ska också underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av

den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, och en så-
dan anmälan ska göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppen-
hetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får
Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige ska anmäla inneha-
vet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas ska inspek-
tionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen
ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepap-
pers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt.

Samarbete och utbyte av information

5 §

12

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag sam-

arbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och med
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning
som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i
prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

11 Senaste lydelse 2007:365.

12 Senaste lydelse 2007:365.