SFS 2012:190 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

120190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1309) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2, 9, 11 och 16 §§ samt rubriken

närmast före 9 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktel-
ser på finansmarknaden ska ha följande lydelse.

2 §

3

I denna lag avses med

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett

avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES

har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till
Eftas övervakningsmyndighet,

central värdepappersförvarare: ett företag som har auktorisation att kon-

toföra finansiella instrument i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverk-

samhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller an-

nat därmed jämförbart förfarande,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars ad-

ministratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att överfö-
ringsuppdrag verkställs mellan systemen.

1 Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

3 Senaste lydelse 2011:733.

SFS 2012:190

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:190

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Anmälan av avvecklingssystem till Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten

9 §

4

Finansinspektionen ska anmäla godkända avvecklingssystem till Eu-

ropeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, liksom vem som är ad-
ministratör för dem. På begäran av Riksbanken ska inspektionen även an-
mäla avvecklingssystem som drivs av banken.

11 §

När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut el-

ler ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält
avvecklingssystem, ska inspektionen omedelbart underrätta den eller de
myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommis-
sionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en
sådan underrättelse. Även Europeiska systemrisknämnden och Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas.

16 §

5

Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finansin-

spektionen om

1. administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som central vär-
depappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument har återkallats,

2. administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse en-

ligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt
2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats, el-
ler

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.
Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska värdepappers-

och marknadsmyndigheten samt Eftas övervakningsmyndighet om återkal-
lelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3

meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:733.

5 Senaste lydelse 2011:733.