SFS 2012:191 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

120191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:46) om inves-

teringsfonder

dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 12 kap. 15 och 17 a §§ samt rubriken när-

mast före 10 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag betyder

1. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva

tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

2. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade

finansiella instrument,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och
andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåt-
bara värdepapper (fondföretag)

4, ändrat genom Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2010/78/EU

5,

5. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera
driftställen ska anses som en enda filial,

6. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penning-

marknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förplik-
telse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

1 Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

3 Senaste lydelse 2011:882.

4 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

SFS 2012:191

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:191

7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att

driva fondverksamhet,

8. fondföretag: ett utländskt företag
a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att

göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra
stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från allmänheten eller från
en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

b) som tillämpar principen om riskspridning, och
c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med

medel ur företagets tillgångar,

9. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant till-

stånd som avses i 8 a,

10. fondverksamhet: förvaltning av en investeringsfond, försäljning och

inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa
åtgärder,

11. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets

sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i
fördraget om sammanställd redovisning

6, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/49/EG

7, eller grupp som enligt erkända in-

ternationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

12. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd

att förvalta fondföretag,

13. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,
14. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar

tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avse-
ende fonden,

15. investeringsfond: värdepappersfond eller specialfond,
16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent
eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett
väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med

tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant till-

stånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG,

19. mottagarfond: en värdepappersfond som
a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsä-

gare,

b) inte är en matarfond, och
c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag,
20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som
a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsä-

gare,

c) inte är ett matarfondföretag, och

6 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349).

7 EUT L 164, 26.6.2009, s. 42 (Celex 32009L0049).

background image

3

SFS 2012:191

d) inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,
21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt så-

dana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarkna-
den, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

23. specialfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsä-

gare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapital-
tillskott från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets
investerare och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt be-
stämmelserna i 6 kap.,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2009/65/EG,

25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av an-

delsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom ka-
pitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt
förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26. överlåtbart värdepapper:
a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för

aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penning-

marknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara

värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i

5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 8, 23 och 25

jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om
det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker
från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

10 kap.

Samarbete och utbyte av information

5 §

8

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäk-
rings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska systemrisknämnden
i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna
21.5, 101.8 och 108.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

8 Senaste lydelse 2011:882.

background image

4

SFS 2012:191

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

12 kap.

15 §

9

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter an-

mälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller
andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige eller fondbe-
stämmelserna för en värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, får
Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen

underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som

avses i 1 § andra stycket första meningen eller förbjuda förvaltningsbolaget
att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspektionen får också besluta att bo-
laget inte längre får förvalta en värdepappersfond. Innan en åtgärd enligt
detta stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets
hemland. I brådskande fall får inspektionen dock vidta en sådan åtgärd utan
föregående föreläggande enligt första stycket eller underrättelse till hem-
landsmyndigheten. Denna, Europeiska kommissionen och Europeiska vär-
depappers- och marknadsmyndigheten ska då underrättas så snart som möj-
ligt.

Om Finansinspektionen har vidtagit en åtgärd enligt tredje stycket utan fö-

regående föreläggande eller underrättelse till hemlandsmyndigheten och
kommissionen därefter har beslutat att åtgärden ska undanröjas, ska inspek-
tionen göra det.

17 a §

10

Om Finansinspektionen har skäl att anta att ett fondföretag som

driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § vid marknadsföringen åsidosät-
ter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/
EG i annat fall än som avses i 17 §, ska Finansinspektionen underrätta behö-
rig myndighet i företagets hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige

skadas, får Finansinspektionen förelägga fondföretaget att göra rättelse eller
förbjuda fondföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en så-
dan åtgärd vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i fö-
retagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas när en sådan åtgärd
vidtagits.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

9 Senaste lydelse 2011:882.

10 Senaste lydelse 2011:882.