SFS 2012:195 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

120195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2006:531) om sär-

skild tillsyn över finansiella konglomerat

dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 5 § och 8 kap. 2 § samt rubriken när-

mast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande ly-

delse.

1 kap.

3 §

3

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster
eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsak-
liga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller mot-
svarande utländska företag,

2. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet

inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett regle-
rat företag med huvudkontor inom EES,

3. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reg-

lerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är
ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett
finansiellt konglomerat,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepap-

persbolag eller fondbolag eller motsvarande utländskt företag och vars hu-
vudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,

1 Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

3 Senaste lydelse 2011:769.

SFS 2012:195

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:195

b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2–10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag
a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag eller motsvarande utländ-

ska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värde-
papperssektorn),

b) försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag, utländska åter-

försäkringsföretag och försäkringsholdingföretag (försäkringssektorn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,
7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fond-

verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkrings-

bolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

9. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkrings-

företag, ett utländskt direktförsäkringsföretag, ett utländskt återförsäkrings-
företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga
verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslu-
tande eller huvudsakligen är försäkringsbolag, utländska direktförsäkrings-
företag eller utländska återförsäkringsföretag,

10. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag,
11. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/

87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäk-
ringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om
ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/
EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 98/78/EG och 2000/12/EG

4, senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2010/78/EU

5,

12. kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om

bank- och finansieringsrörelse,

13. reglerat företag:
a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller
b) ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag,
14. relevant behörig myndighet:
a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell före-

tagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i
ett finansiellt konglomerat,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till sam-

ordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och

b kommer överens om är relevant,

15. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för

tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

4 EUT L 35, 11.2.2003, s. 1 (Celex 32002L0087).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

background image

3

SFS 2012:195

16. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar

som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag,

17. utländskt återförsäkringsföretag: ett företag som inte är ett försäk-

ringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag och vars huvudsak-
liga verksamhet är att försäkra risker som överlåts av försäkringsföretag, ut-
ländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag, och

18. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

4 kap.

5 §

När Finansinspektionen har fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2, ska in-

spektionen lämna en underrättelse om beslutet och om att inspektionen är
samordnare. En sådan underrättelse ska lämnas till det moderföretag som
finns i toppen av ett konglomerat eller, om det inte finns något moderföretag,
det reglerade företag som har den största balansomslutningen inom den
största sektorn.

Den information som anges i första stycket ska också lämnas till
1. behöriga myndigheter som auktoriserat reglerade företag i konglomera-

tet och behöriga myndigheter i det land inom EES där det blandade finan-
siella holdingföretaget har sitt huvudkontor, och

2. den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

6 kap.

Samarbete och utbyte av information

5 §

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med utländska behöriga myndigheter, Europeiska bankmyndig-
heten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska systemrisk-
nämnden i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten, Eu-
ropeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska försäk-
rings- och tjänstepensionsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår
av artikel 18.1a i konglomeratdirektivet.

8 kap.

2 §

Finansinspektionen ska kontrollera om den tillsyn som utövas av till-

synsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn över fi-
nansiella konglomerat som föreskrivs i konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att utföra en sådan kontroll på begäran av

moderföretaget eller av något av de reglerade företag i konglomeratet som
auktoriserats inom EES.

Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska

inspektionen höra övriga relevanta behöriga myndigheter.

background image

4

SFS 2012:195

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)