SFS 2012:454 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

120454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m. ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.

16 a §

Ett receptbelagt läkemedel mot en smittsam sjukdom (vaccin) får

inte ingå i läkemedelsförmånerna, om sjukdomen omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram enligt smittskyddslagen (2004:168) och vaccinet är
avsett för samma användningsområde och samma patientgrupp som omfat-
tas av vaccinationsprogrammet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260.

SFS 2012:454

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012