SFS 2012:598 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

120598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 september 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 18 � h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje kommun ska erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">efter beslut av kommunen bor i en s�dan boendeform eller bostad som avses<br/>i 5 kap. 5 � andra stycket, 5 kap. 7 � tredje stycket eller 7 kap. 1 � f�rsta<br/>stycket 2 socialtj�nstlagen (2001:453). Varje kommun ska �ven i samband<br/>med dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 � socialtj�nstlagen, erbjuda<br/>en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som vistas d�r.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun f�r �ven i �vrigt erbjuda dem som vistas i kommunen h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och sjukv�rd i hemmet (hemsjukv�rd).</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget f�r till en kommun inom landstinget �verl�ta skyldigheten att</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">erbjuda s�dan v�rd, som s�gs i andra stycket, om landstinget och kommunen<br/>kommer �verens om det. �verenskommelsen f�r avse �ven ansvar f�r f�r-<br/>brukningsartiklar som avses i 3 d �.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommunens ansvar enligt f�rsta och tredje styckena och kommunens be-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">fogenhet enligt andra stycket omfattar, med undantag f�r vad som anges i<br/>26 d � tredje stycket, inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som meddelas av l�kare.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">som kommunen ansvarar f�r enligt denna lag och ska d�rvid ange de s�r-<br/>skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-<br/>dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas<br/>till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-<br/>vid.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2006:493.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:598</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 oktober 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 20 september 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 18 � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2 ska ha f�ljande lydelse.

18 �

3

Varje kommun ska erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som

efter beslut av kommunen bor i en s�dan boendeform eller bostad som avses
i 5 kap. 5 � andra stycket, 5 kap. 7 � tredje stycket eller 7 kap. 1 � f�rsta
stycket 2 socialtj�nstlagen (2001:453). Varje kommun ska �ven i samband
med dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 � socialtj�nstlagen, erbjuda
en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som vistas d�r.

En kommun f�r �ven i �vrigt erbjuda dem som vistas i kommunen h�lso-

och sjukv�rd i hemmet (hemsjukv�rd).

Landstinget f�r till en kommun inom landstinget �verl�ta skyldigheten att

erbjuda s�dan v�rd, som s�gs i andra stycket, om landstinget och kommunen
kommer �verens om det. �verenskommelsen f�r avse �ven ansvar f�r f�r-
brukningsartiklar som avses i 3 d �.

Kommunens ansvar enligt f�rsta och tredje styckena och kommunens be-

fogenhet enligt andra stycket omfattar, med undantag f�r vad som anges i
26 d � tredje stycket, inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som meddelas av l�kare.

En kommun f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter

som kommunen ansvarar f�r enligt denna lag och ska d�rvid ange de s�r-
skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas
till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2012.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2006:493.

SFS 2012:598

Utkom fr�n trycket
den 2 oktober 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;