SFS 2012:735 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

120735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s
blankningsförordning;

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (blank-
ningsförordningen)

2.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i blankningsför-

ordningen.

Behörig myndighet

2 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt blankningsförord-

ningen.

Tillsyn

3 §

För tillsynen över att bestämmelserna i blankningsförordningen följs

får Finansinspektionen förelägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar el-

ler annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

4 §

Finansinspektionen får också förelägga den som har åsidosatt sina

skyldigheter enligt blankningsförordningen att inom viss tid vidta en viss åt-
gärd för att komma till rätta med situationen eller upphöra med ett visst age-
rande.

5 §

Ett beslut om föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

1 Prop. 2011/12:175, bet. 2012/13:FiU13, rskr. 2012/13:25.

2 EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).

SFS 2012:735

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:735

Särskild avgift

6 §

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den

som åsidosätter sina skyldigheter enligt blankningsförordningen genom att

1. inte anmäla att en kort nettoposition i aktier har uppnått eller sjunkit un-

der det relevanta tröskelvärdet för anmälan (artikel 5),

2. inte offentliggöra uppgifter om en kort nettoposition i aktier när den har

uppnått eller sjunkit under det relevanta tröskelvärdet för offentliggörande
(artikel 6),

3. inte anmäla att en kort nettoposition i emitterade statspapper har upp-

nått eller sjunkit under de relevanta tröskelvärdena för anmälan (artikel 7),

4. inte anmäla att en position utan täckning i en statskreditswapp har upp-

nått eller sjunkit under de relevanta tröskelvärdena för anmälan (artikel 8),

5. inte iaktta det som föreskrivs i artikel 9 vid anmälan eller offentliggö-

rande enligt artikel 5, 6, 7 eller 8,

6. inte föra register över bruttopositioner som skapar en betydande kort

nettoposition (artikel 9.1 andra stycket),

7. utföra en blankning av en aktie som är upptagen till handel på en han-

delsplats trots att inte något av villkoren i artikel 12 är uppfyllt,

8. utföra en blankning av ett statspapper trots att inte något av villkoren i

artikel 13 uppfyllt,

9. utföra en statskreditswappstransaktion i strid med artikel 14,
10. inte se till att det finns sådana rutiner som anges i artikel 15,
11. inte underrätta den behöriga myndigheten om förändringar som påver-

kar rätten att utnyttja undantaget för marknadsgaranter eller primärmark-
nadsoperationer (artikel 17.9 och 17.10),

12. inte anmäla eller offentliggöra information om en kort nettoposition i

ett visst finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument när en
sådan position har uppnått eller sjunkit under ett tröskelvärde för anmälan
och en anmälan eller ett offentliggörande har krävts av Finansinspektionen
med stöd av artikel 18,

13. inte anmäla en betydande ökning av de avgifter som begärs för utlå-

ning av specifika finansiella instrument eller klasser av finansiella instru-
ment när en anmälan av sådana ökningar har krävts av Finansinspektionen
med stöd av artikel 19,

14. utföra en sådan transaktion som avses i artikel 20, 21 eller 23 i strid

med ett förbud mot eller ett villkor eller en begränsning som har beslutats av
Finansinspektionen med stöd av någon av artiklarna,

15. inte anmäla eller offentliggöra information om en kort nettoposition i

ett visst finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument när en
anmälan eller ett offentliggörande har krävts av Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten med stöd av artikel 28.1 a, eller

16. utföra en sådan transaktion som avses i artikel 28.1 b i strid med ett

förbud mot eller ett villkor som har beslutats av Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten med stöd av den artikeln.

7 §

Särskild avgift ska

1. i fall som avses i 6 § 1–6, 10–13 och 15 vara lägst 5 000 kronor och

högst 5 miljoner kronor, och

background image

3

SFS 2012:735

2. i fall som avses i 6 § 7–9, 14 och 16 vara lägst 5 000 kronor och högst

10 miljoner kronor.

Särskild avgift tillfaller staten.

8 §

En särskild avgift får bara tas ut om den som avgiften gäller, inom två

år från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att frå-
gan om särskild avgift har tagits upp av Finansinspektionen.

9 §

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns sär-

skilda skäl, får en särskild avgift efterges helt eller delvis.

10 §

En särskild avgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio da-

gar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft eller den
längre tid som anges i beslutet.

11 §

Om den särskilda avgiften inte har betalats inom den tid som anges i

10 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen

(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

12 §

Ett beslut om särskild avgift får verkställas enligt utsökningsbalken,

om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 10 §.

13 §

En särskild avgift som har beslutats faller bort i den utsträckning

verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Avgifter till Finansinspektionen

14 §

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av anmälningar en-

ligt blankningsförordningen.

För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag ska de

institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt första och andra

styckena.

Överklagande m.m.

15 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag och enligt artikel 17.7 i

blankningsförordningen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. An-
dra beslut enligt blankningsförordningen får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

16 §

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart,

om annat inte följer av blankningsförordningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Särskild avgift får tas ut endast för överträdelser som har skett efter

ikraftträdandet.

background image

4

SFS 2012:735

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)