SFS 2012:745 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

120745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)
dels att nuvarande 8 kap. 1 § ska betecknas 8 kap. 1 e §,
dels att 4 kap. 5 §, 5 kap. 2, 5, 6 och 31 §§ samt 8 kap. 28 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 1 § ska sättas närmast före 8 kap.

1 e §,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 8 kap. 1–1 d §§,

samt närmast före 8 kap. 1 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

5 §

1 Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som får

erbjudas som programfördjupning för varje program. Bland dessa kurser ska
det för högskoleförberedande program i gymnasieskolan ingå sådana kurser
som kan vara särskilt meriterande vid urval eller som på annat sätt kan vara
av betydelse för högskolestudier. Kurserna ska rymmas inom respektive
programs examensmål.

Innan Skolverket meddelar föreskrifter för högskoleförberedande

program om kurser som kan vara särskilt meriterande vid urval eller som på
annat sätt kan vara av betydelse för högskolestudier, ska Skolverket samråda
med Universitets- och högskolerådet.

Innan Skolverket meddelar föreskrifter om programfördjupning för

yrkesprogram i gymnasieskolan ska berörda nationella programråd höras.

När Skolverket meddelar föreskrifter om programfördjupning för

nationella program i gymnasiesärskolan ska det ingå minst en kurs som
syftar till att stödja eleverna att utifrån sina egna förutsättningar uppnå en så
hög grad av självständighet som möjligt.

5 kap.

2 § En särskild variant ska godkännas om villkoren i 1 § är uppfyllda och
om

1. utbildningen är av god kvalitet,
2. det finns en lokal eller regional efterfrågan på de kunskaper och färdig-

heter som utbildningen ger,

1 Senaste lydelse 2012:402.

SFS 2012:745

Utkom från trycket

den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:745

3. kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens

syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning, och

4. när det gäller gymnasieskolan uppställda behörighetskrav och urvals-

grunder uppfyller kraven i 7 § respektive 8 §.

5 § Ansökan ska innehålla

1. en beskrivning av utbildningens innehåll,
2. i förekommande fall, uppgift om tidigare elevers resultat på mot-

svarande utbildning,

3. uppgift om kostnaden för utbildningen,
4. i förekommande fall, uppgift om antalet elever som genomgått

motsvarande utbildning,

5. i förekommande fall, en beskrivning av huvudmannens tidigare

erfarenhet av att bedriva motsvarande utbildning,

6. i förekommande fall, en ansökan om nya kurser enligt 1 kap. 6 § eller

uppgift om att huvudmannen har ansökt om nya kurser, och

7. uppgift om huruvida, och i så fall en beskrivning av hur, huvudmannen

när det gäller gymnasieskolan vill ställa upp särskilda förkunskapskrav
enligt 7 § eller tillämpa kompletterande urvalsgrunder enligt 8 §.

6 §

2 När ansökan avser ett yrkesprogram i gymnasieskolan eller ett

nationellt program i gymnasiesärskolan ska den, förutom det som anges i
5 §, innehålla uppgift om

1. hur kravet på arbetsplatsförlagt lärande ska uppfyllas, och
2. vilket behov på arbetsmarknaden utbildningen är avsedd att fylla.
När det gäller gymnasieskolan ska dessutom ett yttrande från aktuellt

lokalt programråd bifogas till ansökan.

31 § Ämnesplanen för specialidrott får bara tillämpas inom idrotts-
utbildningar vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkända
idrottsutbildningar. Specialidrott får ingå med 200 gymnasiepoäng eller
gymnasiesärskolepoäng i programfördjupningen och med 200 gymnasie-
poäng eller gymnasiesärskolepoäng i det individuella valet. Dessutom får
ämnet läsas som utökat program med högst 300 gymnasiepoäng eller
gymnasiesärskolepoäng.

8 kap.

Beslut om betyg

1 § I 1 a–1 d §§ finns kompletterande bestämmelser till 3 kap. 16 § skol-
lagen (2010:800) om vem som ska besluta om betyg.

1 a § Om fler än en lärare bedriver undervisningen vid den tidpunkt när
betyg ska sättas och bara någon eller några av dessa är legitimerade, ska
betyget beslutas av den eller de legitimerade lärarna.

2 Senaste lydelse 2012:402.

background image

3

SFS 2012:745

1 b § Om ett betyg är beroende av två eller flera legitimerade lärares
bedömning och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn. Om en
eller flera av dessa lärare inte är behöriga, ska vid oenighet betyg beslutas av
den eller de lärare som är behöriga att undervisa i det ämne som betyget
avser. Om ingen av lärarna är behörig att undervisa i ämnet eller om två eller
flera av lärarna är behöriga och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av
rektorn.

1 c § Bestämmelserna i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800)
samt 1 a och 1 b §§ i detta kapitel gäller inte för lärare som saknar
legitimation och är anställda utan tidsbegränsning för att bedriva
undervisning

1. i modersmål,
2. i ett yrkesämne, eller
3. som avses i 2 kap. 17 § skollagen.
Första stycket gäller bara i de fall läraren bedriver sådan undervisning

som avses i samma stycke 1, 2 eller 3.

1 d § Om fler än en lärare bedriver sådan undervisning som avses i 1 c §
vid den tidpunkt när betyg ska sättas och dessa inte kan enas, ska betyget
beslutas av rektorn.

28 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformningen
av de dokument som har nämnts i detta kapitel. När det gäller föreskrifter
som rör examensbevis ska Skolverket samråda med Universitets- och
högskolerådet samt Myndigheten för yrkeshögskolan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 4 kap.

5 §, 5 kap. 2, 5, 6 och 31 §§ och 8 kap. 28 § samt i övrigt den 1 december
2013.

2. Bestämmelserna i 5 kap. i sin nya lydelse tillämpas på utbildning som

påbörjas efter den 30 juni 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för
utbildning som påbörjas före den 1 juli 2013.

3. En lärare som avses i 33 § andra stycket lagen (2010:801) om införande

av skollagen (2010:800) ska vid tillämpningen av 8 kap. 1 a och 1 b §§
denna förordning jämställas med en legitimerad lärare som är behörig att
undervisa i det ämne som betyget avser, dock längst till och med den 30 juni
2015.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;