SFS 2012:757 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

120757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att nuvarande 24 kap. 10 e § ska betecknas 24 kap. 10 f §,
dels att 11 kap. 14 §, 24 kap. 1, 10 a–10 d, och den nya 10 f §§, 33 kap. 8

och 16 §§, 34 kap. 6, 8, 10, 18 och 20 §§, 42 kap. 30 §, 50 kap. 5 §, 63 kap.
3 a §, 65 kap. 8 och 10 §§ samt 67 kap. 13 c § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 24 kap. 10 e §, av följande

lydelse.

11 kap.

14 §

Följande förmåner ska inte tas upp:

1. julgåvor av mindre värde till anställda,
2. sedvanliga jubileumsgåvor till anställda, eller
3. minnesgåvor till varaktigt anställda, om gåvans värde inte överstiger

15 000 kronor och den ges i samband med att den anställde uppnår en viss
ålder eller efter viss anställningstid eller när en anställning upphör, dock vid
högst ett tillfälle förutom när anställningen upphör.

Första stycket gäller inte om en gåva lämnas i pengar.

24 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns bestämmelser om

– tillämpning i inkomstslaget näringsverksamhet av vissa bestämmelser i

inkomstslaget kapital i 2 och 3 §§,

– partiell fission i 3 a §,
– kapitalrabatt på optionslån i 4 §,
– avdragsrätt för ränta på vinstandelslån i 5–10 §§,
– begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder i 10 a–10 f §§,
– avdrag för lämnad utdelning i 11 §, och
– skattefria utdelningar i 12–22 §§.
En bestämmelse om skattefrihet för utdelning från privatbostadsföretag

finns i 15 kap. 4 §.

1 Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2008:1343.

SFS 2012:757

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:757

Bestämmelser om i vilken utsträckning ersättningar i form av livränta och

liknande utbetalningar för avyttrade tillgångar räknas som ränta finns i
44 kap. 35 och 37–39 §§.

10 a §

4

Företag ska vid tillämpning av 10 b–10 f §§ anses vara i intresse-

gemenskap med varandra om

1. ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat

sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget, eller

2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning.
Med företag avses i första stycket och i 10 b–10 f §§ juridiska personer

och svenska handelsbolag.

En andel i ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskattad

juridisk person som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ska behandlas som en delägarrätt vid tillämpningen av
10 c, 10 e och 10 f §§.

10 b §

5

Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte – om inte

annat följer av 10 d eller 10 e § – dra av ränteutgifter avseende en skuld till
ett företag i intressegemenskapen.

10 c §

6

Bestämmelsen i 10 b § tillämpas också – om inte annat följer av

10 f § – på en skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen, till
den del ett företag i intressegemenskapen har en fordran på det förstnämnda
företaget, eller på ett företag som är i intressegemenskap med det
förstnämnda företaget, om skulden kan anses ha samband med denna
fordran och avser förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i
intressegemenskapen eller i ett företag som efter förvärvet ingår i intresse-
gemenskapen.

10 d §

7

Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras

av om inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med
minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom
intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om
företaget bara skulle ha haft den inkomsten.

Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska också dras

av om

1. det företag i intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten

som motsvarar ränteutgiften antingen är skattskyldigt till avkastningsskatt
enligt 2 § 1–3 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel eller,
om det är ett utländskt företag som inte är skattskyldigt till avkastningsskatt,
beskattas på ett likartat sätt och ska betala skatt som minst motsvarar
avkastningsskatt enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, och

2. den ränta som under beskattningsåret har belöpt på skulden i genom-

snitt inte överstiger 250 procent av den genomsnittliga statslåneräntan under
kalenderåret närmast före beskattningsåret.

4 Senaste lydelse 2009:1413.

5 Senaste lydelse 2008:1343. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 2008:1343.

7 Senaste lydelse 2008:1343.

background image

3

SFS 2012:757

Om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att

intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån får dock ränteutgiften
inte dras av enligt första eller andra stycket.

10 e §

Även om förutsättningarna i 10 d § första eller andra stycket inte är

uppfyllda ska ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § dras
av om det skuldförhållande som ligger till grund för ränteutgiften är huvud-
sakligen affärsmässigt motiverat. Detta gäller dock bara om det företag inom
intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten som motsvarar
ränteutgiften hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området eller i en stat med vilken Sverige har ingått skatteavtal som inte är
begränsat till att omfatta vissa inkomster, om företaget omfattas av avtalets
regler om begränsning av beskattningsrätten och har hemvist i denna stat
enligt avtalet.

Om skulden avser ett förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i

intressegemenskapen eller i ett företag som efter förvärvet ingår i intresse-
gemenskapen, ska första stycket bara tillämpas om även förvärvet är huvud-
sakligen affärsmässigt motiverat. Om skulden har ersatt en tillfällig skuld till
ett företag som inte ingår i intressegemenskapen och denna skuld avser ett
sådant förvärv, ska även den förstnämnda skulden anses avse detta förvärv.

Vid bedömningen enligt första stycket av om skuldförhållandet är affärs-

mässigt motiverat ska det särskilt beaktas om finansiering i stället hade
kunnat ske genom ett tillskott från det företag som innehar den aktuella
fordran på företaget eller från ett företag som, direkt eller indirekt, genom
ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det låntagande
företaget.

10 f §

8

Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 c § ska dras

av om någon av följande förutsättningar är uppfyllda.

1. Ett företag som har en sådan fordran som avses i 10 c § beskattas för

den inkomst som har samband med denna fordran i enlighet med vad som
sägs i 10 d § första eller andra stycket, och det huvudsakliga skälet till att
skuldförhållandet har uppkommit inte är att intressegemenskapen ska få en
väsentlig skatteförmån.

2. Både förvärvet och det skuldförhållande som ligger till grund för ränte-

utgiften är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Detta gäller dock bara
om det företag som har en sådan fordran som avses i 10 c § hör hemma i en
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med
vilken Sverige har ingått skatteavtal som inte är begränsat till att omfatta
vissa inkomster, om företaget omfattas av avtalets regler om begränsning av
beskattningsrätten och har hemvist i denna stat enligt avtalet.

8 Senaste lydelse av tidigare 10 e § 2008:1343.

background image

4

SFS 2012:757

33 kap.

8 §

9

Med kapitalunderlaget för räntefördelning för en enskild närings-

idkare avses skillnaden mellan värdet på tillgångarna och värdet på
skulderna i näringsverksamheten vid det föregående beskattningsårets
utgång

ökad med
– underskott av näringsverksamheten under det föregående beskattnings-

året till den del avdrag för underskottet inte har gjorts enligt någon av de
bestämmelser som anges i 14 kap. 22 § första och andra styckena,

– kvarstående sparat fördelningsbelopp,
– en sådan övergångspost som avses i 14 §, och
– en sådan särskild post vid arv, gåva m.m. som avses i 15–17 §§,
minskad med
– 78 procent av expansionsfonden enligt 34 kap. vid det föregående

beskattningsårets utgång, och

– sådana tillskott i näringsverksamheten under det föregående beskatt-

ningsåret som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i
verksamheten.

16 §

10

Den särskilda posten uppgår till ett belopp som motsvarar det

negativa kapitalunderlag för räntefördelning som hänför sig till förvärvet,
beräknat vid förvärvstidpunkten. Posten får dock inte överstiga ett belopp
som motsvarar den ersättning som lämnas för fastigheten minskad med det
högsta värdet för fastigheten vid förvärvstidpunkten enligt 12 § eller 13 §
och ökad med 78 procent av en övertagen expansionsfond till den del den
avser fastigheten. Ett åtagande att ta över expansionsfonden räknas inte som
ersättning.

Om en del av fastigheten övergår till någon annan ägare, ska posten

minskas i motsvarande mån.

Om fastigheten och driften av den räknas till olika näringsverksamheter

och förvärvaren eller hans närstående inom två år före förvärvet eller efter
förvärvet skjutit till kapital i mer än obetydlig omfattning till den närings-
verksamhet som driften räknas till, ska posten minskas i motsvarande mån.

34 kap.

6 §

11

För enskilda näringsidkare får expansionsfonden uppgå till högst ett

belopp som motsvarar 128,21 procent av kapitalunderlaget för expansions-
fond.

8 §

12

En särskild post får beräknas om en fastighet förvärvas genom arv,

testamente eller gåva eller genom bodelning med anledning av äktenskaps-
skillnad eller makes död och summan av egen och övertagen expansionsfond
överstiger 128,21 procent av summan av förvärvarens kapitalunderlag för
expansionsfond och det kapitalunderlag som hänför sig till förvärvet. För-

9 Senaste lydelse 2008:1343.

10 Senaste lydelse 2008:1343.

11 Senaste lydelse 2008:1343.

12 Senaste lydelse 2008:1343.

background image

5

SFS 2012:757

värvarens kapitalunderlag och expansionsfond ska beräknas vid utgången av
beskattningsåret före förvärvet medan det kapitalunderlag som hänför sig till
förvärvet och den övertagna expansionsfonden beräknas vid förvärvstid-
punkten.

Första stycket gäller bara under förutsättning att villkoren i 18 § är upp-

fyllda och om fastigheten är kapitaltillgång såväl hos den tidigare ägaren
som hos förvärvaren.

10 §

13

Den särskilda posten får öka kapitalunderlaget för expansionsfond

med ett så stort belopp att expansionsfonden motsvarar högst 128,21 procent
av kapitalunderlaget som avses i 8 §.

Kapitalunderlaget får ökas med posten bara så länge någon del av fastig-

heten finns kvar i näringsverksamheten. Om expansionsfonden ett visst år
uppgår till eller är lägre än 128,21 procent av kapitalunderlaget före
ökningen med posten, upphör rätten att öka kapitalunderlaget med posten.

18 §

14

Om realtillgångar i en enskild näringsverksamhet övergår till en

obegränsat skattskyldig fysisk person genom arv, testamente, gåva eller
bodelning och mottagaren tar över hela näringsverksamheten, en verksam-
hetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller av en verksamhetsgren,
får mottagaren helt eller delvis ta över en expansionsfond, om

– mottagaren vid arv eller testamente skriftligen förklarar att han tar över

fonden eller delen av fonden, eller

– parterna vid gåva eller bodelning träffar skriftligt avtal om övertagandet.
Utöver vad som sägs i första stycket krävs att
1. mottagaren övertar tillgångar vars värde, minskat med övertagna skul-

der, motsvarar minst 78 procent av den övertagna expansionsfonden eller
delen av fonden, och

2. vad som övertas av fonden uppgår till högst så stor del av hela fonden

som de övertagna realtillgångarna utgör av samtliga realtillgångar i närings-
verksamheten.

Expansionsfonden får dock inte tas över till den del den överstiger

185 procent av det värde som realtillgångarna i näringsverksamheten upp-
gick till vid utgången av det tredje beskattningsåret före det aktuella beskatt-
ningsåret (jämförelsebeloppet). Om fonden bara delvis tas över, får den
övertagna fondens värde högst uppgå till så stor del av jämförelsebeloppet
som de övertagna realtillgångarna utgör av samtliga realtillgångar vid tid-
punkten för överföringen. Värdet av realtillgångarna ska beräknas på det sätt
som anges i 33 kap. 12 § första stycket och 13 §. Som skuld enligt andra
stycket 1 ska räknas också sådana avdrag som avses i 33 kap. 11 §.

Om expansionsfonden helt eller delvis tas över, anses den som tar över

fonden själv ha gjort avsättningarna och avdragen för dem.

20 §

15

En expansionsfond upphör utan att bestämmelserna i 14–16 §§ blir

tillämpliga om en enskild näringsidkare

13 Senaste lydelse 2008:1343.

14 Senaste lydelse 2008:1343.

15 Senaste lydelse 2008:1343.

background image

6

SFS 2012:757

– överlåter samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebo-

lag som han äger aktier i eller genom överlåtelsen kommer att äga aktier i,

– begär att expansionsfonden inte ska återföras, och
– gör ett tillskott till bolaget som motsvarar minst 78 procent av

expansionsfonden.

I 48 kap. 12 § finns bestämmelser om beräkningen av omkostnads-

beloppet för aktierna.

42 kap.

30 §

16

Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad

upplåts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder
avyttras ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som
innehas med hyresrätt upplåts.

Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället ska

avdrag göras med 40 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet,
privatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser upplåtelse, ska
ytterligare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 31 §.
Avdraget får inte i något fall vara högre än intäkten.

50 kap.

5 §

17

Anskaffningsutgiften ska ökas med

– den skattskyldiges tillskott till bolaget,
– belopp som tagits upp som den skattskyldiges andel av bolagets inkom-

ster,

– 22 procent av avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.,
– 78 procent av expansionsfond som förs över från andel i handelsbolag

till enskild näringsverksamhet enligt 34 kap. 22 §, och

– det belopp som framgår vid en tillämpning av bestämmelserna om över-

låtelse av privata tillgångar till underpris i 53 kap. 5 §.

Anskaffningsutgiften ska minskas med
– den skattskyldiges uttag ur bolaget,
– belopp som dragits av som den skattskyldiges andel av bolagets under-

skott,

– negativt fördelningsbelopp till den del räntefördelningen minskat ett un-

derskott i inkomstslaget näringsverksamhet,

– 22 procent av återförda avdrag för avsättning till expansionsfond enligt

34 kap., och

– 78 procent av expansionsfond som förs över från enskild näringsverk-

samhet till andel i handelsbolag enligt 34 kap. 19 §.

16 Senaste lydelse 2011:1271.

17 Senaste lydelse 2008:1343.

background image

7

SFS 2012:757

63 kap.

3 a §

18

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grund-

avdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.

65 kap.

8 §

19

Expansionsfondsskatten är 22 procent av det belopp som dras av vid

avsättning till expansionsfond enligt 34 kap. När avdraget återförs ska ett
belopp som motsvarar 22 procent av minskningen av expansionsfonden
tillgodoräknas vid debiteringen av slutlig skatt.

10 §

20

För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 22 procent av

den beskattningsbara inkomsten.

18 Senaste lydelse 2011:1256.

Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

0,567 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 1,01 pris-
basbelopp

0,785 prisbasbelopp minskat med
20 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

överstiger 1,01 men inte 2,72 pris-
basbelopp

0,674 prisbasbelopp minskat med
9 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte 3,11 pris-
basbelopp

0,129 prisbasbelopp ökat med
11 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

överstiger 3,11 men inte 3,75 pris-
basbelopp

21 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten minskat med 0,182
prisbasbelopp

överstiger 3,75 men inte 4,77 pris-
basbelopp

0,233

prisbasbelopp ökat med

10 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

överstiger 4,77 men inte 7,88 pris-
basbelopp

0,66 prisbasbelopp ökat med 1 pro-
cent av den fastställda förvärvsin-
komsten

överstiger 7,88 men inte 12,12 pris-
basbelopp

1,448 prisbasbelopp minskat med
9 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

överstiger 12,12 prisbasbelopp

0,357 prisbasbelopp

19 Senaste lydelse 2008:1343.

20 Senaste lydelse 2011:1271.

background image

8

SFS 2012:757

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

67 kap.

13 c §

21

Som hushållsarbete räknas inte

1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och an-

dra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,

2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten,

en kommun eller ett landsting,

4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har

tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår, eller

5. sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 5 mervärdes-

skattelagen (1994:200).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första gången

vid beskattningen 2014, om inte något annat anges i punkterna 2–5.

2. Bestämmelserna i 24 kap. 1, 10 a–10 f §§ tillämpas på ränteutgifter

som belöper sig på tiden efter den 31 december 2012. Äldre bestämmelser
gäller för ränteutgifter som belöper sig på tiden före den 1 januari 2013.

3. Bestämmelserna i 33 kap. 8 och 16 §§ samt 34 kap. 8 och 10 §§ i sina

nya lydelser tillämpas första gången vid beskattningen 2015.

4. Vid beskattningen 2014 ska samtliga kvarvarande avdrag för avsättning

till expansionsfond som har gjorts enligt äldre bestämmelser anses återförda
och genast återavsatta till expansionsfond den 1 januari 2013. Vid
återföringen tillämpas bestämmelserna i sina äldre lydelser och vid
återavsättningen tillämpas bestämmelserna i sina nya lydelser. Vid
bestämmande av det belopp som expansionsfonden högst får uppgå till
tillämpas i fråga om återavsättningen 34 kap. 6 och 10 §§ i sina äldre
lydelser och vid tillämpningen av 34 kap. 13 § tillämpas 50 kap. 5 § i sin
äldre lydelse. Bestämmelsen i 34 kap. 13 § andra stycket tillämpas inte i
fråga om återavsättning.

5. Bestämmelsen i 65 kap. 10 § i sin nya lydelse tillämpas första gången

för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

21 Senaste lydelse 2011:1271.