SFS 2012:759 Lag om ändring i lagen (2009:1469) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

120759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1469) om ändring i
vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § vägtrafikskattelagen

(2006:227) i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1469) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

Bränslefaktorn är 2,33.

Miljötillägget är
a) 500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före

utgången av år 2007, och

b) 250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter

utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

1 Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

SFS 2012:759

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012