SFS 2012:761 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

120761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 9 och 11 a §§ vägtrafik-

skattelagen (2006:227)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

3

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 20 kronor per gram koldioxid

som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 117 gram.
Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i
vägtrafikregistret.

För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning

som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan
gas än gasol, är koldioxidbeloppet 10 kronor per gram koldioxid som
fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 117 gram.
Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i
vägtrafikregistret.

Om det för fordon som avses i andra stycket finns uppgift om ett sådant

fordons utsläpp av koldioxid vid drift med en bränsleblandning som till
övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än
gasol, ska den uppgiften användas.

11 a §

4

Fordonsskatt ska inte betalas för personbil, lätt lastbil och lätt buss

under tid som bilen är klassificerad i utsläppsklass som anges i 30 eller 32 §
avgasreningslagen (2011:318) och som infaller under de fem första åren från
det att bilen blir skattepliktig för första gången, och

1. bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafik-

registret inte överstiger det i andra stycket angivna högsta tillåtna koldioxid-
utsläppet i förhållande till bilens vikt, samt

1 Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998,
s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

3 Senaste lydelse 2009:1468.

4 Senaste lydelse 2011:478.

SFS 2012:761

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:761

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

2. bilen vid framdrivning inte förbrukar mer elektrisk energi än 37

kilowattimmar per 100 kilometer om bilen är klassificerad i utsläppsklass
Laddhybrid, enligt 32 § 3 avgasreningslagen, eller

3. bilen vid framdrivning inte förbrukar mer elektrisk energi än vad

som anges i 2, om bilen är klassificerad i utsläppsklass El enligt
32 § 1 avgasreningslagen.

Det högsta tillåtna koldioxidutsläppet angivet i gram koldioxid per

kilometer i förhållande till bilens vikt bestäms av följande beräkning;

1. bilens tjänstevikt enligt uppgift i vägtrafikregistret angivet i kilogram

minskas med 1372,

2. differensen enligt 1 multipliceras med 0,0457, och
3. produkten enligt 2 adderas med 95, eller med 150 om bilen är utrustad

med teknik för drift med etanolbränsle eller annat gasbränsle än gasol.

Om det i vägtrafikregistret finns flera uppgifter om bilens koldioxid-

utsläpp vid blandad körning, ska vid tillämpning av första stycket den
uppgift användas som anges för drift med etanolbränsle eller gasbränsle.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. I fråga om 2 kap. 11 a § gäller äldre bestämmelser fortfarande för

personbilar som blivit skattepliktiga för första gången före lagens
ikraftträdande.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)