SFS 2012:764 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

120764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2000:562) om interna-

tionell rättslig hjälp i brottmål ska införas en ny bestämmelse, 1 kap 8 §, av
följande lydelse.

1 kap.

8 §

Denna lag gäller inte när kriminalregisteruppgifter utbyts med stöd av

rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen
av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifter-
nas innehåll

2. För sådant utbyte gäller i stället lagen (1998:620) om belast-

ningsregister och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59.

2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).

SFS 2012:764

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;