SFS 2012:775 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

120775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

dels att 2 kap. 8 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

4 a §

I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i det

datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets
beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter
om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

8 §

2

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses

i 3 § 1–5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8,
10 och 11 får endast avse den som

1. har ansökt om skuldsanering,
2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,
3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuldsane-

ring, eller

4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogdemyndig-

heten.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 10 och

11. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär en-
ligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller föremål
för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punktskatte-
kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiproduk-
ter.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i

4 a §.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter och hand-

lingar direktåtkomst enligt första till tredje styckena får omfatta.

1 Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5.

2 Senaste lydelse 2011:531.

SFS 2012:775

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:775

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

12 §

3

Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen

avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varu-

mottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare eller
godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska
gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter ut-

gången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den admi-
nistrativa referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om tobaksskatt,
21 b § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 § andra stycket la-
gen om skatt på energi eller annan sammanhållande identifikationsuppgift
senast ändrades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:1508.