SFS 2012:796 Lag om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

120796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1496) om ändring
i nämnda lag ska ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt
enligt följande, om inte annat anges.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse
från
svavel-
skatt

17. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för framställ-
ning av värme i en anlägg-
ning för vilken utsläpps-
rätter ska överlämnas enligt
6 kap. 1 § lagen om handel
med utsläppsrätter

Råtallolja och
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent –

b) i annan värmeproduktion

6 procent

SFS 2012:796

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;