SFS 2012:797 Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

120797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (2009:1497) om �ndring i lagen <br/>(1994:1776) om skatt p� energi;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 a kap. 1 och 2 �� samt 9 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">lagen (1994:1776) om skatt p� energi i st�llet f�r deras lydelse enligt lagen<br/>(2009:1497) om �ndring i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Br�nsle som anv�nds f�r nedan angivna �ndam�l, i f�rekommande fall</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">med undantag f�r vissa br�nsleslag, ska helt eller delvis befrias fr�n skatt<br/>enligt f�ljande, om inte annat anges.</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:904px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:904px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 9 b11 medges</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">befrielse fr�n energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den<br/>energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut p� br�nsle enligt<br/>2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">�ndam�l</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft111">Br�nsle som <br/>inte ger <br/>befrielse</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft111">Befrielse<br/>fr�n energi-<br/>skatt</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft111">Befrielse<br/>fr�n kol-<br/>dioxidskatt</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft111">Befrielse <br/>fr�n <br/>svavelskatt</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">17. Om skattebefrielse inte <br/>f�ljer av tidigare punkter, <br/>f�rbrukning f�r framst�ll-<br/>ning av v�rme i en anl�gg-<br/>ning f�r vilken utsl�pps-<br/>r�tter ska �verl�mnas enligt <br/>6 kap. 1 � lagen om handel <br/>med utsl�ppsr�tter</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft111">R�tallolja och <br/>br�nsle som <br/>avses i 2 kap. <br/>1 � f�rsta <br/>stycket 3 b</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">a) i kraftv�rmeproduktion</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft17">70 procent</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft17">100 procent </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">b) i annan v�rmeproduktion</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft17"></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft17">6 procent</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft17"></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:797</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:797</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 9 a eller 17 a,</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">medges befrielse fr�n energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 pro-<br/>cent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut p�<br/>br�nsle enligt 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 17 b, medges befri-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">else fr�n eneskattrgien med ett belopp som motsvarar 6 procent av den kol-<br/>dioxidskatt som tas ut p� br�nsle enligt 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i an-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">drafemte styckena, efter ans�kan �terbetalning av skatt p� elektrisk kraft<br/>och br�nsle som f�rbrukats f�r framst�llning av v�rme som levererats f�r �n-<br/>dam�l som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 � 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 16<br/>eller enligt 11 kap. 9 � 2, 3 eller 5.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">�terbetalning medges vid leverans f�r<br/>1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller f�r yrkesm�ssig</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, f�r </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som �verstiger 0,5 �re per</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kilowattimme, </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) r�tallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut p� br�nsle som<br/>avses i 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a,</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) andra br�nslen �n r�tallolja med 70 procent av energiskatten och</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">40 procent av koldioxidskatten,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. annat �ndam�l �n som avses under 1, med hela energiskatten p� elek-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">trisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten p�<br/>br�nsle.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om leverans skett f�r tillverkningsprocessen i s�dan industriell verksam-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">het som tillh�r en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparla-<br/>mentets och r�dets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett sys-<br/>tem f�r handel med utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen och<br/>om �ndring av r�dets direktiv 96/61/EG</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft23">2 , senast �ndrat genom Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">mentets och r�dets direktiv 2009/29/EG</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft23">3 , medges dock �terbetalning enligt </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut p�<br/>br�nsle som avses i 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a, och </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">koldioxidskatten.</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om elektrisk kraft och ett eller flera br�nslen f�rbrukas samtidigt f�r</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">denna v�rmeframst�llning, ska energislagen vid ber�kning av �terbetal-<br/>ningen f�rdelas genom proportionering i f�rh�llande till respektive energi-<br/>slag. Dock f�r f�rdelningen mellan br�nslena v�ljas fritt. Motsvarande g�ller<br/>f�r v�rme som har levererats fr�n kraftv�rmeproduktion. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r bensin och br�nsle som avses i 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 b medges</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">inte n�gon �terbetalning av skatt enligt denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 EUT L 140, 5.6.2009, s. 63 (Celex 32009L0029).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:797</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Agneta Bergqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft40">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2009:1497) om �ndring i lagen
(1994:1776) om skatt p� energi;

utf�rdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 a kap. 1 och 2 �� samt 9 kap. 5 �

lagen (1994:1776) om skatt p� energi i st�llet f�r deras lydelse enligt lagen
(2009:1497) om �ndring i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse.

6 a kap.

1 �

Br�nsle som anv�nds f�r nedan angivna �ndam�l, i f�rekommande fall

med undantag f�r vissa br�nsleslag, ska helt eller delvis befrias fr�n skatt
enligt f�ljande, om inte annat anges.

6 a kap.

2 �

Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 9 b11 medges

befrielse fr�n energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut p� br�nsle enligt
2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.

1 Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

�ndam�l

Br�nsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
fr�n energi-
skatt

Befrielse
fr�n kol-
dioxidskatt

Befrielse
fr�n
svavelskatt

17. Om skattebefrielse inte
f�ljer av tidigare punkter,
f�rbrukning f�r framst�ll-
ning av v�rme i en anl�gg-
ning f�r vilken utsl�pps-
r�tter ska �verl�mnas enligt
6 kap. 1 � lagen om handel
med utsl�ppsr�tter

R�tallolja och
br�nsle som
avses i 2 kap.
1 � f�rsta
stycket 3 b

a) i kraftv�rmeproduktion

70 procent

100 procent 

b) i annan v�rmeproduktion6 procentSFS 2012:797

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:797

Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 9 a eller 17 a,

medges befrielse fr�n energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 pro-
cent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut p�
br�nsle enligt 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.

Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 17 b, medges befri-

else fr�n eneskattrgien med ett belopp som motsvarar 6 procent av den kol-
dioxidskatt som tas ut p� br�nsle enligt 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.

9 kap.

5 �

Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i an-

drafemte styckena, efter ans�kan �terbetalning av skatt p� elektrisk kraft
och br�nsle som f�rbrukats f�r framst�llning av v�rme som levererats f�r �n-
dam�l som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 � 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 16
eller enligt 11 kap. 9 � 2, 3 eller 5.

�terbetalning medges vid leverans f�r
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller f�r yrkesm�ssig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, f�r

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som �verstiger 0,5 �re per

kilowattimme,

b) r�tallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den

energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut p� br�nsle som
avses i 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a,

c) andra br�nslen �n r�tallolja med 70 procent av energiskatten och

40 procent av koldioxidskatten,

2. annat �ndam�l �n som avses under 1, med hela energiskatten p� elek-

trisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten p�
br�nsle.

Om leverans skett f�r tillverkningsprocessen i s�dan industriell verksam-

het som tillh�r en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparla-
mentets och r�dets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett sys-
tem f�r handel med utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen och
om �ndring av r�dets direktiv 96/61/EG

2 , senast �ndrat genom Europaparla-

mentets och r�dets direktiv 2009/29/EG

3 , medges dock �terbetalning enligt

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent

av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut p�
br�nsle som avses i 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a, och

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av

koldioxidskatten.

Om elektrisk kraft och ett eller flera br�nslen f�rbrukas samtidigt f�r

denna v�rmeframst�llning, ska energislagen vid ber�kning av �terbetal-
ningen f�rdelas genom proportionering i f�rh�llande till respektive energi-
slag. Dock f�r f�rdelningen mellan br�nslena v�ljas fritt. Motsvarande g�ller
f�r v�rme som har levererats fr�n kraftv�rmeproduktion.

F�r bensin och br�nsle som avses i 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 b medges

inte n�gon �terbetalning av skatt enligt denna paragraf.

2 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).

3 EUT L 140, 5.6.2009, s. 63 (Celex 32009L0029).

background image

3

SFS 2012:797

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;