SFS 2012:798 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

120798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 2 kap. 12 §, 6 a kap. 2 § och 9 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 7 kap. 3 a–3 d och

4 a §§, av följande lydelse.

2 kap.

12 §

2

Regeringen får i särskilda fall helt eller delvis medge befrielse från

energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukas inom pilotprojekt
för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter.

Första stycket gäller även om bränslet ingår som en beståndsdel i ett annat

bränsle.

6 a kap.

2 §

3

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a,

medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar
70 procent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas
ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 6 procent av den
koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

7 kap.

3 a §

Om inte annat följer av 3 b–3 d §§ får en skattskyldig göra avdrag för

energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på

1 Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1 och 2012/13:SkU15, rskr. 2012/13:37 och rskr.
2012/13:38.

2 Senaste lydelse 2010:1824.

3 Senaste lydelse 2009:1495.

SFS 2012:798

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:798

bränsle som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle, upp
till belopp som motsvarar skatten på den andel av motorbränslet som utgörs
av beståndsdel som framställts av biomassa.

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen

omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Första stycket gäller dock inte för biogas eller för den beståndsdel av

motorbränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 som utgörs av etanol.

3 b §

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som

avses i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3, får den skattskyldige under
respektive redovisningsperiod endast göra avdrag enligt 3 a § för skatt som
motsvarar skatten på den andel av motorbränsle som bränslet utgör och till
den del som uppgår till högst 15 volymprocent av den totala mängd motor-
bränsle som detta bränsle ingår i och för vilket den skattskyldige ska
redovisa skatt under redovisningsperioden.

Med redovisningsperiod förstås här redovisningsperiod enligt 26 kap. 10

eller 17 § eller en händelse enligt 26 kap.

8 § skatteförfarandelagen

(2011:1244).

3 c §

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som

den skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige
göra avdrag för energiskatt med 89 procent och för koldioxidskatt med 100
procent på den andel av bränslet som utgörs av annan beståndsdel som
framställts av biomassa än sådan som avses i 3 b §. Avdrag får dock under
respektive redovisningsperiod endast göras för skatt motsvarande skatten på
beståndsdelens andel av motorbränslet till den del som uppgår till högst
5 volymprocent av den totala mängd motorbränsle som avses i 2 kap. 1 §
första stycket 1 och 2 och för vilket den skattskyldige ska redovisa skatt
under redovisningsperioden.

Med redovisningsperiod förstås här period enligt 26 kap. 10 eller 17 §

eller en händelse enligt 26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen

omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna

paragraf endast om den skattskyldige har framställt eller anskaffat denna
etanol eller motsvarande mängd etanol, vilken vid import eller framställning
inom EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol).

3 d §

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som den

skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige
göra avdrag för energiskatt med 84 procent och för koldioxidskatt med 100
procent på den andel av bränslet som utgörs av annan beståndsdel som
framställts av biomassa än sådan som avses i 3 b §. Avdrag får dock under
respektive redovisningsperiod endast göras för skatt motsvarande skatten på
beståndsdelens andel av motorbränslet till den del som uppgår till högst
5 volymprocent av den totala mängd motorbränsle som avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 och för vilket den skattskyldige ska redovisa skatt under
redovisningsperioden.

background image

3

SFS 2012:798

Med redovisningsperiod förstås här period enligt 26 kap. 10 eller 17 §

eller en händelse enligt 26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen

omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

4 a §

En skattskyldig som gör avdrag för skatt på bränsle enligt 3–4 §§ är

skyldig att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
på begäran lämna de uppgifter som regeringen behöver för sin årliga
rapportering till Europeiska kommissionen när det gäller frågan om huruvida
det statliga stöd som genom avdraget ges för bränslet medför
överkompensation i strid med reglerna om statligt stöd i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.

9 kap.

5 §

4

Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i

andra–femte styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft
och bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för
ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller
16 eller enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5.

Återbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per

kilowattimme,

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den

energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som
avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten och 70

procent av koldioxidskatten,

2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på

elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och
svavelskatten på bränsle.

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksam-

het som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett sys-
tem för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och
om ändring av rådets direktiv 96/61/EG

5, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/29/EG

6, medges dock återbetalning enligt

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent

av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och

4 Senaste lydelse 2009:1495.

5 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).

6 EUT L 140, 5.6.2009, s. 63 (Celex 32009L0029).

background image

4

SFS 2012:798

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av

koldioxidskatten.

Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för

denna värmeframställning, ska energislagen vid beräkning av
återbetalningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive
energislag. Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande
gäller för värme som har levererats från kraftvärmeproduktion.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges

inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja,
energiskattesats som följer av beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om

2 kap. 12 §, 7 kap. 3 a–3 d §§ och 4 a § samt i övrigt den 1 januari 2013.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. För avdrag för energi- och koldioxidskatt enligt 7 kap. 3 c § på bränsle

motsvarande beståndsdel framställd av biomassa medges befrielsen upp till
fem volymprocent per redovisningsperiod beräknad utifrån beståndsdelar i
bränsle för vilka skattskyldighet och redovisningsskyldighet inträtt efter
den dag då 7 kap. 3 c § har trätt i kraft.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

;