SFS 2013:27 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

130027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LWMRAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ORLYDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ORLYDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LWMRAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:ORLYDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ORLYDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LWMRAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LWMRAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:10px;font-family:JGJPMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ORLYDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LWMRAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LWMRAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LWMRAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ORLYDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LWMRAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:ORLYDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:GCEESM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:10px;font-family:JGJPMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LWMRAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i skattef�rfarandelagen (2011:1244);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 31 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 1 � och 39 kap. 2 och 11 ��</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skattef�rfarandelagen (2011:1244) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt f�rklaringar till</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">hur vissa termer och uttryck anv�nds i lagen. Det finns definitioner och f�r-<br/>klaringar ocks� i andra kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om betydelsen av f�ljande begrepp, termer och uttryck samt</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rklaringar finns i nedan angivna paragrafer:</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">arbetsgivaravgifter i 3 �<br/>arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 �<br/>beskattnings�r i 4 och 5 ��<br/>beslut om debitering av prelimin�r skatt i 55 kap. 2 �<br/>beslut om prelimin�r A-skatt i 55 kap. 6 �<br/>beslut om s�rskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 �<br/>deklarationsombud i 6 kap. 4 �<br/>europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 �<br/>europeiska grupperingar f�r territoriellt samarbete (EGTS) i 7 �<br/>felaktigt debiterad merv�rdesskatt i 12 �<br/>fris�rverksamhet i 39 kap. 2 �<br/>f�renklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 �<br/>granskningsledare i 8 �<br/>handling i 9 �<br/>hemortskommun i 10 �<br/>huvudinkomst i 11 kap. 3 �<br/>journalminne i 42 kap. 2 �<br/>juridisk person i 11 �<br/>kassaregister i 39 kap. 2 �<br/>kontrollremsa i 42 kap. 2 �<br/>n�ringsverksamhet i 14 �<br/>punktskatt i 15 �<br/>regelbunden ers�ttning i 11 kap. 2 �<br/>restaurangverksamhet i 39 kap. 2 �<br/>sk�nsbeskattning i 57 kap. 1 �<br/>slutlig skatt i 56 kap. 27 ��</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:34, bet. 2012/13:SkU14, rskr. 2012/13:143.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:27</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft18">0027.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:05 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:27</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">s�rskilda avgifter i 17 �<br/>torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 �<br/>tv�tteriverksamhet i 39 kap. 2 �<br/>verksamhetslokal i 18 �<br/>�verskjutande ing�ende merv�rdesskatt i 13 �<br/>�verskjutande punktskatt i 16 �.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>39 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kassaregister</i>: kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande ap-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">paratur f�r registrering av f�rs�ljning av varor och tj�nster mot kontant betal-<br/>ning eller mot betalning med kontokort,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>torg- och marknadshandel</i>: all handel utom s�dan som en n�ringsidkare</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till<br/>dessa,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>restaurangverksamhet</i>: n�ringsverksamhet som avser restaurang, pizza-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">butik och annat liknande avh�mtningsst�lle, gatuk�k, kaf�, personalmatsal,<br/>catering och centralk�k,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>fris�rverksamhet</i>: n�ringsverksamhet som avser h�rv�rd, samt<br/><i>tv�tteriverksamhet:</i> n�ringsverksamhet som avser reng�ring av textilier el-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ler d�rmed j�mf�rbara material samt s�dan uthyrning, f�rgning, lagning eller<br/>�ndring av textilier eller d�rmed j�mf�rbara material som sker i samband med<br/>den n�ringsverksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">N�ringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet �n restau-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">rang-, fris�r- eller tv�tteriverksamhet ska dock inte anses som s�dan verksam-<br/>het.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som bedriver restaurang-, fris�r- eller tv�tteriverksamhet ska f�ra</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">en personalliggare och i denna dokumentera n�dv�ndiga identifikationsupp-<br/>gifter f�r n�ringsidkaren och l�pande dokumentera n�dv�ndiga identifika-<br/>tionsuppgifter f�r de personer som �r verksamma i n�ringsverksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">Skyldigheten att f�ra personalliggare g�ller dock inte f�r<br/>1. enskild n�ringsverksamhet d�r bara n�ringsidkaren, dennes make eller</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">barn under 16 �r �r verksamma, eller</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag d�r bara f�retagsledaren, den-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">nes make eller barn under 16 �r �r verksamma.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2013.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft25">0027.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:05 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattef�rfarandelagen (2011:1244);

utf�rdad den 31 januari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 1 � och 39 kap. 2 och 11 ��

skattef�rfarandelagen (2011:1244) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

1 �

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt f�rklaringar till

hur vissa termer och uttryck anv�nds i lagen. Det finns definitioner och f�r-
klaringar ocks� i andra kapitel.

Best�mmelser om betydelsen av f�ljande begrepp, termer och uttryck samt

f�rklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 �
arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 �
beskattnings�r i 4 och 5 ��
beslut om debitering av prelimin�r skatt i 55 kap. 2 �
beslut om prelimin�r A-skatt i 55 kap. 6 �
beslut om s�rskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 �
deklarationsombud i 6 kap. 4 �
europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 �
europeiska grupperingar f�r territoriellt samarbete (EGTS) i 7 �
felaktigt debiterad merv�rdesskatt i 12 �
fris�rverksamhet i 39 kap. 2 �
f�renklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 �
granskningsledare i 8 �
handling i 9 �
hemortskommun i 10 �
huvudinkomst i 11 kap. 3 �
journalminne i 42 kap. 2 �
juridisk person i 11 �
kassaregister i 39 kap. 2 �
kontrollremsa i 42 kap. 2 �
n�ringsverksamhet i 14 �
punktskatt i 15 �
regelbunden ers�ttning i 11 kap. 2 �
restaurangverksamhet i 39 kap. 2 �
sk�nsbeskattning i 57 kap. 1 �
slutlig skatt i 56 kap. 27 ��

1 Prop. 2012/13:34, bet. 2012/13:SkU14, rskr. 2012/13:143.

SFS 2013:27

Utkom fr�n trycket
den 12 februari 2013

0027.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:05 PM

background image

2

SFS 2013:27

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

s�rskilda avgifter i 17 �
torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 �
tv�tteriverksamhet i 39 kap. 2 �
verksamhetslokal i 18 �
�verskjutande ing�ende merv�rdesskatt i 13 �
�verskjutande punktskatt i 16 �.

39 kap.

2 �

I denna lag avses med

kassaregister: kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande ap-

paratur f�r registrering av f�rs�ljning av varor och tj�nster mot kontant betal-
ning eller mot betalning med kontokort,

torg- och marknadshandel: all handel utom s�dan som en n�ringsidkare

stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till
dessa,

restaurangverksamhet: n�ringsverksamhet som avser restaurang, pizza-

butik och annat liknande avh�mtningsst�lle, gatuk�k, kaf�, personalmatsal,
catering och centralk�k,

fris�rverksamhet: n�ringsverksamhet som avser h�rv�rd, samt
tv�tteriverksamhet: n�ringsverksamhet som avser reng�ring av textilier el-

ler d�rmed j�mf�rbara material samt s�dan uthyrning, f�rgning, lagning eller
�ndring av textilier eller d�rmed j�mf�rbara material som sker i samband med
den n�ringsverksamheten.

N�ringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet �n restau-

rang-, fris�r- eller tv�tteriverksamhet ska dock inte anses som s�dan verksam-
het.

11 �

Den som bedriver restaurang-, fris�r- eller tv�tteriverksamhet ska f�ra

en personalliggare och i denna dokumentera n�dv�ndiga identifikationsupp-
gifter f�r n�ringsidkaren och l�pande dokumentera n�dv�ndiga identifika-
tionsuppgifter f�r de personer som �r verksamma i n�ringsverksamheten.

Skyldigheten att f�ra personalliggare g�ller dock inte f�r
1. enskild n�ringsverksamhet d�r bara n�ringsidkaren, dennes make eller

barn under 16 �r �r verksamma, eller

2. f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag d�r bara f�retagsledaren, den-

nes make eller barn under 16 �r �r verksamma.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2013.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

0027.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:05 PM

;