SFS 2013:27 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

130027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 31 januari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § och 39 kap. 2 och 11 §§

skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och för-
klaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 §
arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §
beskattningsår i 4 och 5 §§
beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §
beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §
beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §
deklarationsombud i 6 kap. 4 §
europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §
felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §
frisörverksamhet i 39 kap. 2 §
förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §
granskningsledare i 8 §
handling i 9 §
hemortskommun i 10 §
huvudinkomst i 11 kap. 3 §
journalminne i 42 kap. 2 §
juridisk person i 11 §
kassaregister i 39 kap. 2 §
kontrollremsa i 42 kap. 2 §
näringsverksamhet i 14 §
punktskatt i 15 §
regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §
restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §
skönsbeskattning i 57 kap. 1 §
slutlig skatt i 56 kap. 2�7 §§

1 Prop. 2012/13:34, bet. 2012/13:SkU14, rskr. 2012/13:143.

SFS 2013:27

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0027.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:05 PM

background image

2

SFS 2013:27

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

särskilda avgifter i 17 §
torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §
tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §
verksamhetslokal i 18 §
överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §
överskjutande punktskatt i 16 §.

39 kap.

2 §

I denna lag avses med

kassaregister: kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande ap-

paratur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betal-
ning eller mot betalning med kontokort,

torg- och marknadshandel: all handel utom sådan som en näringsidkare

stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till
dessa,

restaurangverksamhet: näringsverksamhet som avser restaurang, pizza-

butik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal,
catering och centralkök,

frisörverksamhet: näringsverksamhet som avser hårvård, samt
tvätteriverksamhet: näringsverksamhet som avser rengöring av textilier el-

ler därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning eller
ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband med
den näringsverksamheten.

Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än restau-

rang-, frisör- eller tvätteriverksamhet ska dock inte anses som sådan verksam-
het.

11 §

Den som bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet ska föra

en personalliggare och i denna dokumentera nödvändiga identifikationsupp-
gifter för näringsidkaren och löpande dokumentera nödvändiga identifika-
tionsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.

Skyldigheten att föra personalliggare gäller dock inte för
1. enskild näringsverksamhet där bara näringsidkaren, dennes make eller

barn under 16 år är verksamma, eller

2. fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där bara företagsledaren, den-

nes make eller barn under 16 år är verksamma.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

0027.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:05 PM