SFS 2013:40 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

130040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:XKNACF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:XKNACF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ZMIHMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:XKNACF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:XKNACF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:10px;font-family:MICPLE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:XKNACF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:XKNACF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:10px;font-family:MICPLE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GVLPDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2009:366) om handel med <br/>l�kemedel;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 31 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2009:366) om han-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">del med l�kemedel </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 2 kap. 11 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 10 a � samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 2 kap. 10 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Distanshandel</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:467px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som bedriver detaljhandel med humanl�kemedel till konsument</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamh�l-<br/>lets tj�nster ska, ut�ver vad som anges i 6 �, �ven</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. se till att l�kemedlen uppfyller kraven i nationell lagstiftning om god-</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">k�nnande i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det som f�r-<br/>s�ljning sker till och</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. p� den webbplats d�r l�kemedlen erbjuds ha kontaktuppgifter till L�ke-</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">medelsverket och en hyperl�nk till en webbplats i enlighet med artikel 85c.4 i<br/>direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om uppr�ttande av gemen-<br/>skapsregler f�r humanl�kemedel, senast �ndrat genom Europaparlamentets<br/>och r�dets direktiv 2011/62/EU</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft13">3 samt tydligt visa en EU-logotyp.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">1. utformning av s�dana lokaler som avses i 6 � 2,<br/>2. inom vilken tid tillhandah�llandet enligt 6 � 3 ska ske,<br/>3. vilken kompetens och erfarenhet en l�kemedelsansvarig enligt 6 � 4 ska</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ha,</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om �nd-<br/>ring av direktiv 2001/83/EG om uppr�ttande av gemenskapsregler f�r human-<br/>l�kemedel vad g�ller att f�rhindra att f�rfalskade l�kemedel kommer in i den lagliga<br/>f�rs�rjningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">3 Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om �ndring<br/>av direktiv 2001/83/EG om uppr�ttande av gemenskapsregler f�r humanl�kemedel vad<br/>g�ller att f�rhindra att f�rfalskade l�kemedel kommer in i den lagliga f�rs�rjningsked-<br/>jan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2010:270.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:40</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft19">0040.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:59 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:40</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">4. egenkontroll enligt 6 � 8,<br/>5. anv�ndning av det varum�rke som avses i 6 � 12, och<br/>6. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 10 a � 2.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft23">0040.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:59 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2009:366) om handel med
l�kemedel;

utf�rdad den 31 januari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2009:366) om han-

del med l�kemedel

dels att 2 kap. 11 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 10 a � samt n�rmast

f�re 2 kap. 10 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

2 kap.

Distanshandel

10 a �

Den som bedriver detaljhandel med humanl�kemedel till konsument

enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamh�l-
lets tj�nster ska, ut�ver vad som anges i 6 �, �ven

1. se till att l�kemedlen uppfyller kraven i nationell lagstiftning om god-

k�nnande i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det som f�r-
s�ljning sker till och

2. p� den webbplats d�r l�kemedlen erbjuds ha kontaktuppgifter till L�ke-

medelsverket och en hyperl�nk till en webbplats i enlighet med artikel 85c.4 i
direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om uppr�ttande av gemen-
skapsregler f�r humanl�kemedel, senast �ndrat genom Europaparlamentets
och r�dets direktiv 2011/62/EU

3 samt tydligt visa en EU-logotyp.

11 �

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. utformning av s�dana lokaler som avses i 6 � 2,
2. inom vilken tid tillhandah�llandet enligt 6 � 3 ska ske,
3. vilken kompetens och erfarenhet en l�kemedelsansvarig enligt 6 � 4 ska

ha,

1 Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om �nd-
ring av direktiv 2001/83/EG om uppr�ttande av gemenskapsregler f�r human-
l�kemedel vad g�ller att f�rhindra att f�rfalskade l�kemedel kommer in i den lagliga
f�rs�rjningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).

3 Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om �ndring
av direktiv 2001/83/EG om uppr�ttande av gemenskapsregler f�r humanl�kemedel vad
g�ller att f�rhindra att f�rfalskade l�kemedel kommer in i den lagliga f�rs�rjningsked-
jan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).

4 Senaste lydelse 2010:270.

SFS 2013:40

Utkom fr�n trycket
den 12 februari 2013

0040.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:59 PM

background image

2

SFS 2013:40

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4. egenkontroll enligt 6 � 8,
5. anv�ndning av det varum�rke som avses i 6 � 12, och
6. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 10 a � 2.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

0040.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:59 PM

;