SFS 2013:57 Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

130057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor
mellan näringsidkare;

utfärdad den 14 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1984:292) om avtals-

villkor mellan näringsidkare ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande
lydelse.

7 §

Vid handel med varor eller tjänster gäller det som sägs i denna lag om

avtalsvillkor också för praxis som utbildats mellan parterna, handelsbruk och
annan sedvänja avseende betalningstid, dröjsmålsränta eller ersättning för
indrivningskostnader.

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om
bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1,
Celex 32011L0007).

SFS 2013:57

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0057.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:53 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0057.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:53 PM

;