SFS 2013:81 Lag om ändring i rättegångsbalken

130081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 4 kap. 10 a § rätte-

gångsbalken ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I en tingsrätt ska det finnas en lagman.

Om regeringen inte bestämmer något annat ska det i en tingsrätt även fin-

nas en eller flera rådmän. I de tingsrätter som regeringen bestämmer ska det
också finnas en eller flera chefsrådmän.

Lagmän, chefsrådmän och rådmän ska vara lagfarna.
En tingsrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är lag-

mannen eller en chefsrådman.

Vid en tingsrätt ska det finnas ett kansli, som hålls öppet för allmänheten

på bestämda tider.

4 kap.

10 a §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förord-

nar för viss tid dem som ska tjänstgöra som ekonomiska experter enligt 1 kap.
8 § och 2 kap. 4 a §.

Om det medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål inträf-

far en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förord-
nandet ändå gälla i det pågående målet.

Den som ska tjänstgöra som ekonomisk expert ska vara svensk medborgare

och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2009:774.

3 Senaste lydelse 1988:1260.

SFS 2013:81

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013