SFS 2013:91 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

130091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 kap. 10 § samt 22 kap. 2 och

5 §§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

21 kap.

10 §

2

Nämndemän som avses i 8 § utses för tiden från och med den 1 juli

det år, då allmän fastighetstaxering äger rum av hyreshus-, industri-, el-
produktions- och specialenheter, till och med den 30 juni det år då sådan taxe-
ring sker nästa gång. En nämndeman har dock rätt att avgå efter tre år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar vär-

deringstekniska ledamöter för varje förvaltningsrätt för den tid som anges i
första stycket. Avgår en sådan ledamot under den tid som han eller hon har
blivit utsedd för, får en annan ledamot förordnas för den tid som återstår.

Om det medan en värderingsteknisk ledamot deltar i behandlingen av ett

mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla,
ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.

22 kap.

2 §

3

Överklagande får inte ske av en förvaltningsrätts beslut som avser

1. frågor som avses i 20 kap. 6 §, eller
2. beslut om besiktning enligt 18 kap. 30 §.

5 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

för viss tid för varje kammarrätt minst nio och högst tjugo i praktiskt arbete
erfarna personer med god kännedom om fastighetsförhållanden i allmänhet
att tjänstgöra i kammarrätten som särskilda ledamöter vid handläggning av
mål om allmän eller förenklad fastighetstaxering. Av dessa personer ska i
fråga om varje kammarrätt

1. minst tre ha kunskap om värdering av produktiv skogsmark och växande

skog,

2. minst två ha kunskap om värdering av vattenfallsfastigheter,
3. minst två ha kunskap om värdering av lantbruksenheter i övrigt, och

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2009:793.

3 Senaste lydelse 2009:793.

4 Senaste lydelse 2009:1407.

SFS 2013:91

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:91

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4. minst två ha kunskap om värdering av andra taxeringsenheter än lant-

bruksenheter i övrigt.

Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar

en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnan-
det ändå gälla i det pågående målet.

Den som ska tjänstgöra som särskild ledamot ska vara svensk medborgare

och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)