SFS 2013:95 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

130095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1992:1602) om va-

luta- och kreditreglering ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Beslut inom Riksbanken av annan än direktionen får överklagas till di-

rektionen.

Beslut av direktionen om att förelägga någon vid vite eller att ta ut särskild

avgift får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Riksbanken får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 1998:1406.

SFS 2013:95

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013